Här är Stock­holms nya lands­tings­råd

Spånga Tidning - - Västerort - Michael Toll

I vec­kan blev det klart vil­ka som får an­svar för vad i den nya blågrö­na ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms lands­ting.

Ti­di­ga­re i vec­kan var det dags för man­dat­pe­ri­o­dens förs­ta lands­tings­full­mäk­ti­ge.

Då blev det klart vil­ka lands­tings­råd som kom­mer att be­stäm­ma om vad de kom­man­de fy­ra åren.

Fi­nans­lands­tings­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us (M) gil­lar sam­man­sätt­ning­en i den blågrö­na ko­a­li­tio­nen som bil­dar ma­jo­ri­tet. Hon an­ser att ett slag­kraf­tigt sty­re nu är på plats.

– Vi kan säk­ra ut­bygg­na­den av kol­lek­tiv­tra­fi­ken och sjuk­vår­den på ett be­tyd­ligt bätt­re sätt när vi har en stark ko­a­li­tion som in­te är be­ro­en­de av and­ra par­ti­er som ska rös­ta. Det här blir bra för Stock­holms­re­gi­o­nen, sä­ger hon.

Re­dan nu står det klart att skat­ten blir oför­änd­rad un- der 2019 och när det gäl­ler SL-pri­ser­na ska de fort­sät­ta att fi­nan­sie­ras som ti­di­ga­re.

Öve­rens­kom­mel­se gäl­ler

Den öve­rens­kom­mel­se för SL-pri­ser­na som de bor­ger­li­ga par­ti­er­na och Mil­jö­par­ti­et slöt 2016 gäl­ler till och med 2019. Det in­ne­bär att pri­set på 30- da­gars­kor­tet höjs igen i ja­nu­a­ri 2019 till 890 kro­nor.

– Vi är över­ens om att re­la­tio­nen mel­lan tax­e­fi­nan­sie­ring och skat­te­fi­nan­sie­ring in­te ska för­änd­ras un­der man­dat­pe­ri­o­den och fort­sät­ta va­ra 50/50, sä­ger To­mas Eriks­son (MP), nytt kol­lek­tiv­tra­fiklands­tings­råd som nu har hand om kol­lek­tiv­tra­fik­frå­gor till­sam­mans med tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons, (M)

Upp­del­ning­en mel­lan par­ti­er­na görs så att cy­kel- och fram­kom­lig­hets­frå­gor­na ham­nar hos Mil­jö­par­ti­et. Mo­de­ra- ter­na fort­sät­ter ha fo­kus på bland an­nat ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nan samt att det är ”helt, rent, snyggt och tryggt” i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Oli­ka hjärt­frå­gor

En­ligt Eriks­son och Tam­sons kom­mer det in­te upp­stå någ­ra pro­blem med upp­del­ning­en.

– Nej, tra­fik­frå­gor­na är ett upp­drag som vi kom­mer ax­la i kam­rat­skap, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M).

– Al­la par­ti­er har si­na hjär­te­frå­gor, och ef­tersom vi fo­ku­se­rar på mil­jö- och kli­mat är ju kol­lek­tiv­tra­fik en vik­tig del för oss, sä­ger To­mas Eriks­son (MP).

Op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Eri­ka Ull­berg ( S) var dock fö­ga im­po­ne­rad över det nya sty­ret.

– Kring de störs­ta ut­ma­ning­ar­na var det väl­digt li­te po­li­tik. Jag sak­nar ett svar på vad som ska gö­ras för att öpp­na fler vård­plat­ser på akut­sjuk­hu­sen. Stock­holm har Sve­ri­ges längs­ta vän­te­ti­der på akut­mot­tag­ning­ar­na och det är ett av lä­nets störs­ta pro­blem. Det åter­står att se vad det ska be­dri­vas för po­li­tik när det är fem par­ti­er istäl­let för fy­ra som be­stäm­mer, sä­ger hon.

Vi kan säk­ra ut­bygg­na­den av kol­lek­tiv­tra­fi­ken och sjuk­vår­den på ett be­tyd­ligt bätt­re sätt när vi har en stark ko­a­li­tion.

FO­TO: MICHAEL TOLL

NYA GÄNGET. To­bi­as Näs­sén (M), vård- och val­fri­hets­lands­tings­råd; Char­lot­te Bro­berg (M), Fas­tig­het­s­och ser­vice­lands­tings­råd; To­mas Eriks­son (MP), mil­jö- och kol­lek­tiv­tra­fiklands­tings­råd; Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd; Ire­ne Sve­no­ni­us (M), fi­nans­lands­tings­råd; An­na Star­brink (L), häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­råd; Gustav Hem­ming (C) till­växt-, sam­hälls­pla­ne­ring­s­och skär­gårds­lands­tings­råd, El­la Boh­lin (KD), vård­ut­veck­lings­lands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.