Fo­to­graf stäl­ler ut nak­na tolk­ning­ar

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stella Papapanagiotou 073-600 54 96 stella.papapanagiotou@di­rekt­press.se

Na­ket väc­ker of­ta käns­lor hos be­trak­ta­ren. I sin fo­tout­ställ­ning Ano­ny­ma an­sik­ten och nak­na krop­par stäl­ler Spång­atje­jen Se­le­na Ek­strand sig frå­gan hur man av­bil­dar na­ket – ut­an att det blir por­no­gra­fiskt. Se­le­na Ek­strand är snart 18 år gam­mal och går sista året på estet­pro­gram­met med in­rikt­ning fo­to. Som sitt sto­ra pro­jekt­ar­be­te, som al­la ele­ver mås­te gö­ra in­nan stu­den­ten, har hon ska­pat en fo­tout­ställ­ning på te­mat man­lig na­ken­het.

Hon sä­ger själv att hon har in­spi­re­rats av den ame­ri­kans­ke fo­to­gra­fen Ro­bert Maplet­hor­pe, som ska­pa­de de­batt med si­na of­ta ho­mo­e­ro­tis­ka fo­to­gra­fi­er i 1980-ta­lets New York.

– Jag gil­lar att hans bil­der väc­ker käns­lor, folk blev ar­ga. Och jag gil­lar es­te­ti­ken av overk­ligt fläck­fria krop­par som näs­tan glän­ser, sä­ger Se­le­na Ek­strand.

Mild na­ken­het

I sin ut­ställ­ning, som be­står av 16 svart­vi­ta bil­der på de­lar av av man­li­ga krop­par vil­le hon un­der­sö­ka grän­sen mel-

Det finns en norm om att kvin­nor in­te ska ”bju­da på sin kropp”, me­dan det för en kil­le ba­ra kan va­ra en ro­lig grej.

lan na­ket och por­no­gra­fiskt.

– Jag skul­le be­skri­va mi­na bil­der som ” mil­da”. Per­so­ner­na är ano­ny­ma och jag har inga kön med på bil­der­na men det är än­då gans­ka käns­ligt. De fles­ta är vän­ner till mig som har ställt upp, sä­ger Se­le­na Ek­strand.

Vill job­ba med fo­to

Att det blev just man­li­ga krop­par var en slump.

– Jag ha­de först tänkt ha med oli­ka kön men många kvin­nor tac­ka­de nej för att de in­te var be­kvä­ma med tan­ken. Kanske är det för att kvin­nors krop­par an­ses mer sex­u­el­la än mäns? Och det finns en norm om att kvin­nor in­te ska ” bju­da på sin kropp”, me­dan det för en kil­le ba­ra kan va­ra en ro­lig grej, sä­ger hon.

Ef­ter stu­den­ten dröm­mer Se­le­na Ek­strand om att vi­da­re­ut­bil­da sig och job­ba pro­fes­sio­nellt med fo­to.

– Jag har all­tid va­rit en kre­a­tiv per­son. Jag bör­ja­de ta bil­der med mo­bi­len när jag var li­ten, som jag över­re­di­ge­ra­de som man gör i bör­jan, ha­ha. Bå­de min pap­pa och mor­mor fo­tar myc­ket och i hög­sta­di­et fick jag en system­ka­me­ra. Jag har en li­ten dröm in­om mig om att få stäl­la ut på Fo­to­gra­fis­ka nå­gon gång i fram­ti­den, sä­ger hon.

Mörkt och mys­tiskt

Vad det skul­le va­ra för slags bil­der kan hon in­te sä­ga i dag. Var­ken na­ket el­ler svartvitt är åter­kom­man­de te­man för Se­le­na Ek­strand men sin stil be­skri­ver hon själv som ” of­ta mörk och mys­tisk”.

– Och så gil­lar jag att fo­to­gra­fe­ra eld. En lå­ga fladd­rar och rör sig. Men på bild är den stil­la och har ett väl­digt spe­ci­ellt ljus. Det är som att fånga ett ögon­blick, sä­ger Se­le­na Ek­strand.

FO­TO: MA­RIA NORDIN

MAN­LIG NA­KEN­HET. Se­le­na Ek­strand fram­för si­na bil­der i ut­ställ­ning Ano­ny­ma an­sik­ten och nak­na krop­par, som nu vi­sas på La­va vid Ser­gels torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.