Col­la­ge­ka­val­kad och år­ligt konst­lot­te­ri

Spånga Tidning - - Spånga -

Konst­nä­ren Pauline Millqvist stäl­ler ut col­lage i oli­ka tek­ni­ker och ma­te­ri­al i Spånga för­sam­lings­hus 6-17 no­vem­ber un­der ru­bri­ken Retro­spek­tivt col­lage. Ver­nis­sa­get är 6 no­vem­ber kloc­kan 18-20.

Sam­ti­digt finns ett 30-tal and­ra verk, främst tav­lor men ock­så en del hantverk, till be­skå­dan. De ska lot­tas ut i Spånga konst­för­e­nings år­li­ga lot­te­ri till si­na med­lem­mar. Själ­va lot­te­ri­et sker den 17 no­vem­ber. Al­la del­tar med sitt med­lems­num­mer och den som vill va­ra med kan bli med­lem fram till 10 no­vem­ber. Års­av­gif­ten är 250 kro­nor.

– Vär­det på ver­ken va­ri­e­rar mel­lan någ­ra hund­ra­lap­par och drygt 5000 kro­nor, sä­ger Christi­na Carin­der, sek­re­te­ra­re i Spånga konst­för­e­ning.

FO­TO: PAULINE MILLQVIST

OLI­KA. Konst­nä­ren Pauline Millqvist gör col­lage i oli­ka ma­te­ri­al och tek­ni­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.