Ak­ti­vi­tets­hus i Spånga-Tens­ta ut­reds

Spånga Tidning - - Spånga -

Sus An­ders­son (MP), ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd, fö­reslog i au­gusti att stads­dels­för­valt­ning­en skul­le ut­re­da möj­lig­he­ten att ska­pa ett Allak­ti­vi­tets­hus i stads­de­len.

En mö­tes­plats för bland an­nat stu­die­cirk­lar, fort­bild­ning, läx­läs­ning, för­e­nings­liv och de­bat­ter.

På för­ra veckans nämnd­sam­man­trä­de sva­ra­de för­valt­ning­en att man vill ut­re­da frå­gan in­om ut­veck­lings­ar­be­tet med Tens­ta com­mu­ni­ty cen­ter och Blå hu­set i Tens­ta.

– Det är jät­te­ro­ligt att det ser ut att fin­nas vägar fram­åt och att till ex­em­pel kul­tur­för­valt­ning­en är po­si­ti­va till att va­ra del­ak­ti­ga, sä­ger Sus An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.