HÄR SKA TU­SEN­TALS FLER BI­LAR OM DYG­NET TRÄNG­AS

Broms­tens­vä­gen ska ta emot mer tra­fik, men få fär­re kör­fält. Många Spång­a­bor är oro­li­ga för tra­fik­ka­os.

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Papapanagiotou stel­la.papapanagiotou@di­rekt­press.se

För­bi­fart Stock­holm öpp­nar för tra­fik 2026. Då för­vän­tas tra­fi­ken i om­rå­det mins­ka.

Byg­gan­det av Broms­tens­sta­den har äntligen satt igång och pla­ne­ring­en av 200 lä­gen­he­ter och en stor mat­bu­tik vid Spånga­vä­gen/ Broms­tens­vä­gen rul­lar på.

En­ligt sta­dens eg­na be­räk­ning­ar kom­mer tra­fi­ken öka med cir­ka 4 000 for­don per dygn i och runt Broms­tens­sta­den när det är fär­digt.

Många Spång­a­bor und­rar hur det ska gå att ta sig fram på bil­vä­gar­na. I sam­band med vå­ra ar­tik­lar om nämn­da bygg­pla­ner är det fle­ra som upp­rört und­rat vad man har för plan för tra­fi­ken, fram­för allt på Broms­tens­vä­gen ”som re­dan nu är en flask­hals”, som nå­gon ut­tryc­ker det.

Fär­re kör­fält

Den så kal­la­de flask­hal­sen har dess­utom ny­li­gen smal­nats av, i och med det på­gåen­de byg­get av en ny gångoch cy­kel­ba­na. Det har hit­tills sak­nats längs den hårt tra­fi­ke­ra­de vä­gen.

För att byg­ga den har man mins­kat an­ta­let kör­fält från två till ett i var­de­ra rikt­ning på en del av Broms­tens­vä­gen. Nå­got Spång­a­bor­na har star­ka – men oli­ka – åsik­ter om.

Det blir tyd­ligt när vi ger oss ut i rus­ning­en en ef­ter­mid­dag.

– Det är helt van­sin­nigt, jag för­står in­te hur de har tänkt. Se­nast i lör­dags var jag på fest och det pra­ta­des om just det­ta, folk und­rar ju! Det är bra med cy­kel­ba­na, men var de tvung­na att ta så myc­ket av vä­gen? Det un­der­lät­tar in­te pre­cis kö­er­na, sä­ger Maud Wal­lin, som bor i Broms­ten.

An­led­ning­en till att cy­kel­ba­nan byggs är att sträc­kan är en del av det re­gi­o­na­la cy­kel­strå­ket mel­lan Kungs­äng­en och ci­ty. Ti­di­ga­re har cy­klis­ter va­rit hän­vi­sa­de till lokal­ga­tan Dags­verks­vä­gen som går in­nan­för Broms­tens­vä­gen, vil­ke in­te an­ses ha till­räck­ligt hög stan­dard för ett re­gi­o­nalt cy­kel­stråk.

Cyklar på trot­to­a­ren

Kanske är det där­för som en del cy­klis­ter i stäl­let har valt de sma­la trot­to­a­rer­na längs Broms­tens­vä­gen, vil­ket stäl­ler till det för gå­en­de, en­ligt någ­ra av per­so­ner­na vi mö­ter på plat­sen.

– I dag cyklar många på trot­to­a­ren, i bå­da rikt­ning­ar­na, så jag tyc­ker att det är väl­digt bra att man byg­ger gång- och cy­kel­ba­nan. Att bil­vä­gen blir sma­la­re är ock­så bra för det är ing­en som hål­ler has­tig­he­ten i dag vil­ket ska­par otrygg­het, sä­ger To­ne Lund, som är ute med si­na hun­dar.

Över­be­las­tas vid rus­ning

Tra­fik­kon­to­rets eg­na ana­ly­ser av fram­kom­lig­he­ten i och med den nya ut­form­ning­en och pla­ne­ra­de byg­gen vi­sar att Broms­ten­vä­gen blir över­be­las­tad i rus­ning. Men så il­la som det är just nu ska det in­te be­hö­va va­ra när gång- och cy­kel­ba­nan är fär­dig, en­ligt Gustaf Ber­geröd, tra­fik­pla­ne­ra­re.

– När det är fär­digt kom­mer tra­fik­sig­na­ler­na att pro­gram­me­ras om så att tra­fik­flö­de­na styrs op­ti­malt ef­ter vägens nya ut­form­ning. Vi in­vän­tar att allt blir klart, vil­ket blir runt års­skif­tet, sen kom­mer vi att föl­ja upp lö­pan­de, sä­ger Gustaf Ber­geröd.

När det gäl­ler den sto­ra ök­ning­en av for­don, runt 4 000 fler per dygn, som vän­tas när Broms­tens­sta­den står klar så är be­döm­ning­en att väg­nä­tet har ka­pa­ci­tet för det­ta.

In­flytt­ning­en i nya om­rå­det bör­jar ti­di­gast 2022.

– För­bi­fart Stock­holm öpp­nar för tra­fik 2026. Då för­vän­tas tra­fi­ken i om­rå­det mins­ka en­ligt Tra­fik­ver­kets be­räk­ning­ar, sä­ger Gustaf Ber­geröd.

To­ne Lund, Broms­ten, är in­te sär­skilt oro­lig över tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.