Spånga får nytt sus­hi­stäl­le

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Papapanagiotou 073-600 54 96 stel­la.papapanagiotou@di­rekt­press.se

Uch­ral Tuvs­hin­jar­gal har va­rit sus­hikock i 10 år. När hon le­ta­de ef­ter en lo­kal för att star­ta sitt förs­ta eg­na stäl­le var det Spånga som gav rät­ta mag­käns­lan. Det har ba­ra gått någ­ra da­gar se­dan Uch­ral Tuvs­hin­jar­gal öpp­na­de sin förs­ta eg­na re­stau­rang. Lo­ka­len mitt på Spånga torg, där det ti­di­ga­re låg en jui­ce­bar, har svi­dats om, fått må­la­de körs­bärs­träd på väg­gen och en klas­sisk sus­hi­bar där fisk och an­nat lig­ger i pryd­li­ga ra­der.

– Det känns bå­de läs­kigt och spän­nan­de. Jag gick på käns­la när jag val­de plat­sen, jag har le­tat ef­ter rätt lo­kal i fle­ra må­na­der, sä­ger Uch­ral när vi tit­tar in.

Att det re­dan finns två and­ra re­stau­rang­er i Spånga cent­rum som säl­jer sus­hi be­kym­rar hen­ne in­te.

– De säl­jer även thai­mat och jag tror att det finns plats för oss ock­så i Spånga. Jag vil­le ska­pa en klas­sisk sus­hi­bar, det ska kän­nas di­rekt när man kom­mer in, i in­red­ning­en, at­mo­sfä­ren, sä­ger Uch­ral.

Hon bör­ja­de job­ba med sus­hi när hon kom till Sve­ri­ge från Mon­go­li­et 2009 och sä­ger själv att hon blev för­äls­kad.

Hur har de förs­ta da­gar­na gått?

– Vi har haft en del folk och de har bli­vit fler för var­je dag. Nu hop­pas jag att de kom­mer till­ba­ka ock­så, sä­ger Uch­ral Tuvs­hin­jar­gal.

Äga­ren Uch­ral Tuvs­hin­jar­gal dri­ver Sus­his­pot till­sam­mans med sin sam­bo De­leg­bal­bar Da­vaa­su­ven. NYTILLSKOTT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.