Klas­sis­ka Grand Garbo stäng­er

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Leif Ol­den­burg

Snart är det dags för sista dan­sen Grand Garbo i Sund­by­berg. Den klas­sis­ka natt­klub­ben och re­stau­rang­en stäng­er vid års­skif­tet. Det var i mån­dags som äga­ren av Grand Garbo och pu­ben Gre­ta, Ulf Wes­ter­berg, la ut ett kort­fat­tat med­de­lan­de på Fa­ce­book:

”Ef­ter många ro­li­ga och här­li­ga år i Sund­by­berg är det dags för mig att gå vi­da­re och gö­ra nå­got an­nat ef­ter att ha dri­vit Garbo och Gre­tas i näs­tan 30 år”.

I öv­rigt vill Ulf Wes­ter­berg in­te kom­men­te­ra be­slu­tet att stänga ett av Stock­holms mest klas­sis­ka dans­hak ut­an hän­vi­sar till press­med­de­lan­det.

För en dryg må­nad se­dan blev det klart att Sund­by­bergs stad säl­jer fas­tig­he­ter­na Mu­ra­ren och Ba­sa­ren, där Garbo lig­ger, till fas­tig­hets­bo­la­get Bal­der. Kö­pe­sum­man är hem­lig.

Mi­kael T. Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens av­gå­en­de ord­fö­ran­de, sä­ger att han har svårt att se nå­got sam­band mel­lan för­sälj­ning­en och att Grand Garbo läggs ner vid års­skif­tet.

– Det ena föl­jer in­te av det and­ra, sä­ger han.

Den de­talj­plan som togs för fle­ra år se­dan in­ne­hål­ler ett hus på max­i­malt åt­ta vå­ning­ar på den plats där Grand Garbo finns i dag.

– Pro­jek­te­ring­en lig­ger långt fram i ti­den. Jag gis­sar att man kan kom­ma igång ti­di­gast 2021 el­ler 2022, sä­ger Eriks­son.

Men re­dan vid års­skif­tet tyst­nar allt­så dans­mu­si­ken på Grand Garbo. Ny­årsaf­ton blir sista kväl­len. På so­ci­a­la me­di­er har ned­lägg­nings­be­ske­det mötts med ve­mod och sorg.

”Jäklar vad jag har haft kul på Garbo! I 13 år har jag dan­sat som ald­rig förr in­ne på schla­ger­gol­vet! Och var­je fö­del­se­dag har jag dra­git dit ett stort tjej­gäng. Det har va­rit gi­vet att vi ska dan­sa loss hos er!” skri­ver till ex­em­pel Sand­ra.

Ri­kard skri­ver: ” Tack för allt Garbo och Uf­fe. Det är verk­li­gen en epok som går i gra­ven.Det var många fan­tas­tis­ka år till­sam­mans.”

Fia Sö­derlund, 26, från Lil­la Al­by i Sund­by­berg, har va­rit fle­ra gång­er på Garbo: ”Jät­tetrå­kigt att det läggs ner. Spe­ci­ellt äld­re ge­ne­ra­tio­ner har nog många min­nen där­i­från”. SAK­NAR. FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.