Ki­os­ken som strun­tar i ci­ga­ret­ter och snus

Spånga Tidning - - Sidan 1 -

När Ah­med Alad­na­ni tog över klas­sis­ka Sund­by­ki­os­ken Ko­jan i vå­ras var det med en lång­sik­tig plan. Att lä­ra kän­na de bo­en­de i om­rå­det och und­vi­ka pro­blem – som of­ta kom­mer med to­baks­för­sälj­ning, en­ligt Ah­med. Ki­os­ken Ko­jan i Sund­by har runt 50 år på nac­ken. I vå­ras fick den nya äga­re. Igen. Det har va­rit en del äg­ar­by­ten de se­nas­te åren men Ah­med Alad­na­ni och hans an­ställ­de Ali Ab­tan har inga pla­ner på att för­svin­na här­i­från. Tvärtom.

– Vi gjor­de om helt här in­ne när vi tog över. Gjor­de fint och fyll­de upp med va­ror, sä­ger Ali Ab­tan.

Det är han som skö­ter den dag­li­ga drif­ten i Ko­jan och han har bli­vit en känt an­sik­te i Sund­by. Ki­os­ken lig­ger i när­he­ten av Sund­by­sko­lan.

– Först var det skol­bar­nen som upp­täck­te för­änd­ring­en här, sen följ­de för­äld­rar­na, sä­ger Ali.

Att ha en bra re­la­tion till för­äld­rar­na i om­rå­det är nyc­keln för att verk­sam­he­ten ska fun­ge­ra, me­nar Ah­med Alad­na­ni. Bland an­nat där­för har han än så länge valt att in­te säl­ja nå­gon to­bak i ki­os­ken.

– Man tjä­nar någ­ra ex­tra kro­nor men risken att ung­do­mar­na rö­ker ökar och rån­ris­ken blir stör­re. Jag hade ti­di­ga­re en livs­me­dels­bu­tik och när man föl­jer reg­ler­na och ne­kar unga un­der 18 att kö­pa to­bak så blir det lätt kon­flik­ter. Det är in­te värt det, sä­ger Ah­med Alad­na­ni och tilläg­ger:

– Många för­äld­rar har sagt att de verk­li­gen upp­skat­tar det, sä­ger han. Lä­ra bar­nen rätt och fel När man vill va­ra en mö­tes­plats i kvar­te­ret är det rim­ligt att ta ett so­ci­alt an­svar, även när det sker snat­te­ri­er, me­nar han och Ali Ab­tan hål­ler med.

– Jag har bra kon­takt med sko­lan. Det hän­der att barn tar nå­got ut­an att be­ta­la. Men vi ring­er in­te po­li­sen, vi kon­tak­tar sko­lan och så tar de kon­takt med för­äld­rar­na. Po­äng­en är in­te att ska­pa pro­blem för bar­nen ut­an lä­ra dem rätt och fel, sä­ger Ali Ab­tan.

Han be­rät­tar om ett till­fäl­le när han tog någ­ra barn som snat­ta­de go­dis på bar gär­ning. Han sa åt dem att be­hål­la det de ta­git men att in­te kom­ma till­ba­ka till ki­os­ken.

– På kväl­len kom en av dem till­ba­ka med sin mam­ma. Bar­net hade skämts och be­rät­tat vad som hänt och nu kom de för att be­ta­la och be om ur­säkt. Kväl­len ef­ter kom de and­ra med si­na för­äld­rar. Nu skö­ter de sig och är väl­kom­na hit, sä­ger Ali Ab­tan. Dröm­mer om ut­bygg­nad Ki­os­ken är idag in­te myc­ket stör­re än en lek­stu­ga men Ah­med Alad­na­ni dröm­mer om att byg­ga ut.

– Vi har an­sökt om att få bli postom­bud. Om det går ige­nom be­hö­ver vi mer plats. Kom­mu­nen har sagt att det går att sö­ka bygg­lov för en stör­re ki­osk, sä­ger Ali och vi­sar upp rit­ning­ar på en ny byggnad som redan finns kla­ra.

Och kans­ke att det i fram­ti­den även blir to­baks­för­sälj­ning, om de ut­ö­kar.

– Det finns trots allt en ef­ter­frå­gan från vux­na. Men för­ut­sätt­ning­en är att det känns sä­kert, bå­de för oss och kun­der­na, sä­ger Ah­med Alad­na­ni. Stel­la Papapanagiotou

Äga­ren Ah­men Alad­na­ni och kol­le­gan Ali Ab­tan har dri­vit Ko­jan se­dan i vå­ras. ROTAR SIG. FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.