Partiet som får mest makt i Spånga-Tens­ta

Nu är det klart att det blir Mo­de­ra­ter­na som får ord­fö­ran­de­pos­ten i Spånga-Tens­ta de kom­man­de fy­ra åren. Vice ord­fö­ran­de blir Rashid Mo­ham­med från Väns­ter­par­ti­et. KLART: M tar över ord­fö­ran­de­klub­ban – V blir vice

Spånga Tidning - - Sidan 1 -

Nu är det klart vil­ket par­ti som får svinga ord­fö­ran­de­klub­ban i stads­dels­nämn­den. Men än så länge läg­ger man loc­ket på om vil­ken po­li­ti­ker det blir. Väns­ter­par­ti­et blir dock vice.

Det är ing­en hem­lig­het att jag är kan­di­dat för pos­ten men man mås­te ha re­spekt för pro­ces­sen och ingen­ting är klart än­nu.

I vec­kan blev det klart hur Stock­holms stads­dels­nämn­der för­de­las mel­lan par­ti­er­na i den grön­blåa ma­jo­ri­te­ten i Stads­hu­set.

Sam­ti­digt på­går för­hand­ling­ar om vil­ka för­tro­en­de­upp­drag som en­skil­da po­li­ti­ker ska få den här man­dat­pe­ri­o­den.

For­mellt ska be­slut för bland an­nat stads­dels­nämn­der­nas ord­fö­ran­den fat­tas när kom­mun­full­mäk­ti­ge sam­man­trä­der i december.

Men klart är att det blir Mo­de­ra­ter­na som tar över ord­fö­ran­de­ska­pet i Spång­aTens­ta ef­ter Mil­jö­par­ti­et från och med ja­nu­a­ri 2019.

– Det här är po­si­tivt, vi har ald­rig haft den här pos­ten in­nan i Spånga-Tens­ta, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M), som un­der den gång­na man­dat­pe­ri­o­den va­rit vice ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta.

Han sä­ger att det vik­ti- gas­te är det ge­men­sam­ma arbetet in­om den grön­blåa ma­jo­ri­te­ten, men sam­ti­digt har det stor betydelse vil­ket par­ti som får pos­ten som ord­fö­ran­de.

– Den per­so­nen har en unik möj­lig­het att sät­ta sin prä­gel på arbetet och ex­po­ne­ra bå­de ma­jo­ri­te­ten och sitt eget par­ti, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son. ”Re­spekt för pro­ces­sen” Men trots att Ole-Jör­gen Pers­son sut­tit som vice ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta de se­nas­te fy­ra åren är det in­te be­stämt vem i partiet som kom­mer att få upp­dra­get, upp­ger han. Vill du ha det?

– Det är ing­en hem­lig­het att jag är kan­di­dat för pos­ten men man mås­te ha re­spekt för pro­ces­sen och ingen­ting är klart än­nu, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son.

Fram tills års­skif­tet kom- mer nu­va­ran­de ord­fö­ran­den, Sus An­ders­son (MP), att fort­sät­ta på pos­ten. Men ef­tersom hon och Ole- Jör­gen Pers­son nu­me­ra in­går i sam­ma grön­blåa lag kom­mer Väns­ter­par­ti­ets Rashid Mo­ham­med att ta över som vice ord­fö­ran­de.

Och det kom­mer han att fort­sät­ta som den här man­dat­pe­ri­o­den.

– Det är Väns­ter­par­ti­et som får vice ord­fö­ran­de­pos­ten och in­ternt har vi be­stämt att det blir jag som får upp­dra­get, även om det for­mel­la be­slu­tet in­te är fat­tat än, sä­ger Rashid Mo­ham­med, och fort­sät­ter:

– Vi kom­mer att dri­va en of­fen­siv op­po­si­tions­po­li­tik med fo­kus på seg­re­ga­tion, för­sko­lan och bostads­frå­gan. Vi kom­mer att käm­pa mot om­bild­ning­en av hy­res­rät­ter som ma­jo­ri­te­ten har flag­gat för. Stel­la Papapanagiotou

Ef­ter års­skif­tet tar Mo­de­ra­ter­na över ord­fö­ran­de­pos­ten i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd. NY PÅ POS­TEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.