KATHY HAR SAM­LAT DE STO­RA KÄNDISKRÅKORNA

Da­vid Bowie, Whit­ney Houston, Zla­tan och Dol­ly Par­ton. Au­to­graf­sam­la­ren Kathy Ye­oh kan skry­ta med att ha träf­fat en mängd in­ter­na­tio­nel­la kän­di­sar. Nu vi­sar hon någ­ra av si­na fo­ton på Café Blå vägen i Spånga.

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Be­rät­tat för: Stel­la Papapanagiotou | Foto: Mi­kael An­ders­son

Kathy Ye­oh har va­rit va­rit au­to­graf­sam­la­re i många år och träf­fat fle­ra sto­ra in­ter­na­tio­nel­la kän­di­sar. Nu stäl­ler hon ut si­na bilder på Café Blå vägen.

M ånga kvinn­li­ga kän­di­sar sä­ger nej till att bli fo­to­gra­fe­ra­de om de in­te är per­fekt smin­ka­de. När jag träf­fa­de Di­a­na Ross lös­te det sig ge­nom att hon fick lå­na mi­na sol­glas­ö­gon. Ef­ter det hade jag all­tid ett par sol­glas­ö­gon med mig, det är ett bra tips.

Det var un­der mi­na år i Lon­don som jag var mest ak­tiv. Jag flyt­ta­de dit från Ma­lay­sia för att plug­ga eko­no­mi i slu­tet på 1980-ta­let. Jag bru­ka­de gå på te­a­ter och en dag blev jag till­frå­gad om jag kun­de la­ga mat till ett eve­ne­mang. Där träf­fa­de jag Cliff Ri­chards. In­nan dess hade jag in­te kun­nat fö­re­stäl­la mig att man kan träf­fa stjär­nor­na.

Det var då jag bör­ja­de sam­la på au­to­gra­fer. Ef­ter ett tag bör­ja­de jag ta bilder på mig själv med stjär­nor­na men det är au­to­gra­fen som är det vik­ti­ga. Bil­der­na var främst för att ha be­vis på att jag fak­tiskt träf­fat per­so­nen

Car­los San­ta­na vil­le att vi skul­le äta lunch först, det sa jag nej till.

och att au­to­gra­fen är äk­ta. Jag har hund­ra­tals, som jag för­va­rar i bank­fack – för de är vär­de­ful­la. Det är från skå­de­spe­la­re, mu­si­ker, id­rotts­stjär­nor och po­li­ti­ker – jag har sig­ne­ra­de bi­o­gra­fi­er av bå­de Mar­ga­ret That­cher och Hen­ry Kis­sing­er.

Det hand­lar in­te ba­ra om kän­dis­ska­pet ut­an det är per­so­ner jag be­und­rar. Kän­di­sar­na är ge­ne­rellt trev­li­ga och till­mö­tes­gå­en­de. De som krång­lat var Car­los San­ta­na – han vil­le att vi skul­le äta lunch först, det sa jag nej till – och Mor­ris­sey som är ve­gan och in­te vill att man ska kom­ma nä­ra om man ätit kött in­nan. Men det viss­te jag så jag lät bli kött den da­gen.

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic träf­fa­de jag på en Se­ven ele­ven­bu­tik. Han var trevlig, ställ­de upp och bjöd mig dess­utom på glass.

Men ing­en har kra­mat mig som Ju­lio Ig­le­si­as. Han var så varm. Jag har träf­fat so­nen En­ri­que ock­så men han var in­te li­ka trevlig som sin pap­pa.

Jag ser all­tid till att ta mer än en au­to­graf. Vi som sam­lar by­ter med varand­ra och jag har gett bort vis­sa i pre­sent. Jag tän­ker att jag nå­gon gång ska säl­ja en del. Min mam­ma dog i bröst­can­cer så den da­gen jag gör det kom­mer jag att skän­ka peng­ar­na till för­mån för bröst­can­cer­forsk­ning.

Jag slu­ta­de sam­la au­to­gra­fer för någ­ra år se­dan. Men det är en per­son som jag fort­fa­ran­de väl­digt gär­na vill träf­fa: Bar­ba­ra Strei­sand. Dy­ker den möj­lig­he­ten upp, då ger jag mig ut igen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.