Fle­ra av­stäng­ning­ar i pen­deln 2019

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz [email protected]­rekt­press.se

För drygt två vec­kor se­dan för­stör­des tre lä­gen­he­ter i Grims­ta när en spräng­ning vid ett bo­stads­byg­ge gick fel. I mån­dags åter­upp­togs arbetet med fle­ra ex­tra sä­ker­hets­åt­gär­der. Det är Svens­ka Bo­stä­der som byg­ger två fler­fa­miljs­hus med to­talt 113 hy­res­rättslä­gen­he­ter på Grims­ta­ga­tan. I sam­band med en spräng­ning ons­da­gen för två vec­kor se­dan gick nå­got snett vil­ket för­stör­de tre lä­gen­he­ter i det be­fint­li­ga, när­lig­gan­de huset.

– Jag kan in­te nog po­äng­te­ra att vi är in­ner­ligt tack­sam­ma för att ing­en per­son blev ska­dad, sä­ger Mo­ni­ca Staaf, pro­jekt­le­da­re på Svens­ka Bo­stä­der.

En­ligt hen­ne är nu Ar­bets­mil­jö­ver­ket kla­ra med sin utredning som vi­sar att det in­te finns nå­got att an- mär­ka på gäl­lan­de hur arbetet är ut­fört.

– Jag har in­te fått den full­stän­di­ga rap­por­ten än men man har in­te lad­dat mer än vad som är tillå­tet. Vib­ra­tions­mä­tar­na som sit­ter på de be­fint­li­ga hu­sen har kom­mit upp i 5,3 mil­li­me­ter per se­kund, upp till 11 mil­li­me­ter är tillå­tet för att det ska räk­nas som för­sik­tig spräng­ning, sä­ger Mo­ni­ca Staaf. Ex­tra sä­ker­hets­åt­gär­der Pre­cis som man trod­de redan i förra vec­kan ser an­led­ning­en ut att va­ra spric­kor i ber­get, nå­got man en­ligt Mo­ni­ca Staaf in­te kun­nat för­ut­se.

Nu åter­står 10 pro­cent av spräng­ning­ar­na in­nan det är klart och i mån­dags åter­upp­togs arbetet. Man kom­mer res­ten av ar­bets­ti­den vid­ta ex­tra sä­ker­hets­åt­gär­der, bland an­nat ge­nom att bor­ra så att ber­get ba­ra fly­ger mot Bergs­lags­vä­gen.

– I mån­dags bor­ra­de man ba­ra men i tis­dags sked­de förs­ta spräng­ning­ar­na. Det gick bra, helt ut­an pro­blem, sä­ger Mo­ni­ka Staaf.

Spräng­ning­ar­na sker två gång­er om da­gen, kloc­kan 10 och kloc­kan 14. Bil­tra­fi­ken och in­ner­går­den vid huset stängs av un­der spräng­ning­ar­na.

– De får ock­så hal­ve­ra spräng­ning­ar­na så att hälf­ten av ber­get sprängs i ta­get. Det gör att arbetet som egent­li­gen skul­le ha ta­git en vec­ka kom­mer ta två vec­kor men det spe­lar ing­en roll, det ska in­te hän­da igen. Vi kom­mer ock­så an­vän­da fler spräng­mat­tor, sä­ger Mo­ni­ca Staaf. Upp­ma­ning till bo­en­de Bo­en­de i de tre för­stör­da lä­gen­he­ter­na kom­mer fort­satt få bo i eva­ku­e­rings­lä­gen­he­ter tills dess att de­ras hem är fix­a­de. I en an­nan lä­gen­het har in­glas­ning­en på bal­kong­en gått sön­der, och den ersätts med bygg­sta­ket fram tills att det är ut­bytt. Någ­ra lä­gen­he­ter har ock­så fått sten­skott på in­glas­ning­ar­na som även de ska by­tas ut.

– Det finns ju fle­ra fil­mer från spräng­ning­en och det är ju för att folk har stått ute på bal­kong­er­na. Vi vill gär­na upp­ma­na till att in­te gö­ra det när vi spräng­er, man be­hö­ver in­te ut­ma­na ödet och det finns ju en an­led­ning till att vi tu­tar och varnar in­nan spräng­ning­en, sä­ger Mo­ni­ca Staaf.

Vi är in­ner­ligt tack­sam­ma för att ing­en per­son blev ska­dad.

I mån­dags åter­upp­togs spräng­nings­ar­be­tet vid Grims­ta­ga­tan 120. IGÅNG. FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.