Elis från Spånga är stjär­nan i ny Su­ne-film

Han har läst näs­tan al­la Su­ne-böc­ker och sett de ti­di­ga­re fil­mer­na. Nu ax­lar 12-åri­ge Elis Ger­dt från Sol­hem rol­len som Su­ne, he­la Sve­ri­ges mel­lan­sta­di­efa­vo­rit.

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Papapanagiotou 073-600 54 96 stel­[email protected]­rekt­press.se

Jag gjor­de mi­na skol­ar­be­ten på kväl­lar­na.

Fil­men Su­ne vs Su­ne har pre­miär sista no­vem­ber och Elis Ger­dt är li­te ner­vös.

– Vi ska nog gå och se den he­la klassen. Jag hop­pas att de gillar den! sä­ger han.

En del tit­ta­re kanske kän­ner igen ho­nom. Att spe­la Su­ne är in­te Elis Gertds förs­ta gång fram­för film­ka­me­ran, för ett par år se­dan var han med i TV4-se­ri­en Rebecka Martins­son.

”Tänk­te ’var­för in­te?’”

Att han nu ax­lar rol­len som Su­ne, poj­ken i för­fat­tar­du­on Sö­ren Olsson och An­ders Jacobs­sons äls­ka­de böc­ker, sked­de del­vis av en slump.

– Jag fick re­da på att de sök­te en per­son via sko­lan och då tänk­te jag, var­för in­te? Jag har läst näs­tan al­la Su­ne­böc­ker och sett de gam­la fil­mer­na, sä­ger Elis.

Den nya fil­men, som allt­så he­ter Su­ne vs Su­ne, hand­lar om när hu­vud­per­so­nen kom- mer till­ba­ka till sko­lan ef­ter någ­ra da­gars sjuk­dom – och upp­täc­ker att det har bör­jat en ny poj­ke i klassen – med sam­ma namn.

”Du får he­ta Su­ne 2”, sä­ger lä­ra­ren till hu­vud­per­so­nen Su­ne, trots att han var först på plats.

– Su­ne har ju va­rit po­pu­lär och klas­sens clown. Nu kän­ner han att nya Su­ne tar hans plats, be­rät­tar Elis om sin roll­ka­rak­tär.

Blev bra kom­pi­sar

Det blir många tu­rer och he­la Su­nes kna­si­ga fa­milj en­ga­ge­rar sig i att han åter­i­gen ska få he­ta ba­ra ”Su­ne”, el­ler åt­minsto­ne ”Su­ne 1”. Kän­ner du igen den här ty­pen av kon­flik­ter i sko­lan?

– Näe, allt med Su­ne blir så him­la myc­ket drama. Så är det in­te i min sko­la i al­la fall, ha­ha! sä­ger Elis.

Kon­flik­ter­na har ock­så fått stan­na stan­na på du­ken, där de hör hem­ma.

– Jag och John Ös­terlund, som spe­lar ”nya Su­ne” har bli­vit jät­te­bra kom­pi­sar. Han bor ock­så i Stock­holm, vi bru­kar spe­la spel till­sam­mans när vi ses, sä­ger Elis.

Själ­va film­in­spel­ning­en gjor­des i Göteborg hös­ten 2017, mitt un­der skol­ter­mi­nen.

Hur var det att ha ett jobb om da­gar­na och sam­ti­digt kla­ra sko­lan?

– Jag gjor­de mi­na skol­ar­be­ten på kväl­lar­na, vi spe­la­de in un­der näs­tan två må­na­der. Det var li­te tufft men mest kul så klart, sä­ger Elis.

”Vi har en sak ge­men­samt”

Ro­li­gast och sam­ti­digt mest ut­ma­nan­de var att le­va sig in allt det som Su­ne kän­ner.

– När vi gjor­de många oli­ka sce­ner på en dag var det svårt, men det gick bra, sä­ger han.

För så värst li­ka är de in­te, han och Su­ne, me­nar Elis.

– Men en sak har vi ge­men­samt: käm­paglö­den! Där är vi li­te li­ka, sä­ger Elis Ger­dt.

PRESSBILD: FIANNA ROBIJN

TOKIGT. ”Allt med Su­ne blir så him­la myc­ket drama”, sä­ger Elis Ger­dt, som spe­lar Su­ne i kom­man­de fil­men Su­ne vs Su­ne. Bil­den är från in­spel­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.