Forskare för­kla­rar: Där­för är pri­set på SL-kor­tet rim­ligt

Från och med års­skif­tet höjs pri­set på SL:s må­nads­kort med 30 kro­nor till 890. Vi har ta­lat med två forskare som för­kla­rar var­för de tyc­ker det är rim­ligt.

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Elin Jons­son elin.jons­[email protected]­rekt­press.se

Sy­ste­men är an­pas­sa­de för bå­de lång- och kor­tå­ka­re. Men det in­ne­bär ock­så att vis­sa får göra upp­off­ring­ar.

Os­kar Fr­ö­idh, trans­port­fors­ka­re vid Kung­li­ga Tek­nis­ka Hög­sko­lan, an­ser att pri­sök­ning­en på SL:s må­nads­kort se­dan 1970-ta­let är själv­klar. Han me­nar ex­em­pel­vis att SL har be­tyd­ligt fler an­ställ­da idag jäm­fört med på 1970-ta­let.

– Ef­tersom att lö­ner­na i Sve­ri­ge har ökat mer än vad mät­ning­ar av kon­su­ment­pris­in­dex­et vi­sar – in­ne­bär det även att SL läg­ger mer peng­ar på si­na an­ställ­das lö- ner. Så se­dan 1970-ta­let har ge­nom­snitts­lö­ner­na på SL ökat och det är även be­tyd­ligt fler som ar­be­tar för dem, sä­ger Os­kar Fr­ö­idh.

Be­tyd­ligt hög­re ut­gif­ter

Han sä­ger att SL, utö­ver en hög­re kost­nad för lö­ner, nu­me­ra även har be­tyd­ligt hög­re ut­gif­ter på grund av tra­fi­ken byggts ut kraf­tigt med bå­de fler av­gång­ar och sta­tio­ner. Os­kar Fr­ö­idh me­nar att pri­set på SL-kor­tet skul­le ske­na iväg yt­ter­li­ga­re om det in­te var del­vis skat­te­fi­nan­si­e­rat.

– Idag är den po­li­tis­ka mål­sätt­ning­en att un­ge­fär hälf­ten av kol­lek­tiv­tra­fi­ken fi­nan­sie­ras via skat­ter. Och vo­re det in­te för det – skul­le pri­set för må­nads­kor­tet va­ra det dubb­la. Vil­ket skul­le re­sul­te­ra i att fär­re har råd att kö­pa må­nads­kor­tet – vil­ket skul­le le­da till yt­ter­li­ga­re pri­sök­ning, sä­ger Os­kar Fr­ö­idh.

– Då tip­par jag på att må­nads­kor­tet skul­le kos­ta un­ge­fär 3 000 kro­nor, tilläg­ger han.

Karl Kot­ten­hoff, även han trans­port­fors­ka­re vid KTH, sä­ger att SL:s kollektivtrafik är helt out­stan­ding om man jäm­för med kol­lek­tiv­tra­fi­ken i and­ra län run­tom i Sve­ri­ge.

Kor­ta­re re­sa kos­tar mer

Men en­hets­tax­an slår hår­dast mot dem som åker kor­ta­re sträc­kor – i syn­ner­het med en­kel­bil­jett el­ler res­kas­sa.

– Sy­ste­men i Stock­holm är an­pas­sa­de för bå­de lång- och kor­tå­ka­re. Men det in­ne­bär ock­så att vis­sa får göra upp­off­ring­ar. Den som gör en kor­ta­re re­sa be­ta­lar mer i re­la­tion till vad den får för peng­ar­na än den som gör en läng­re re­sa, sä­ger Karl Kot­ten­hoff.

FOTO: JANNIE FLODMAN OCH MOSTPHOTOS

KLART. SL-kor­tet höjs vid års­skif­tet, igen. Kur­van vi­sar al­la höj­ning­ar se­dan 1970-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.