Skan­dal­fö­re­tag har eko­no­mis­ka pro­blem

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Papapanagiotou

Bygg­fö­re­ta­get Pri­me Living, som byg­ger de hårt kri­ti­se­ra­de stu­dent­bo­stä­der­na i Spånga har sto­ra eko­no­mis­ka pro­blem. I för­ra vec­kan gick bo­la­get ut med ett press­med­de­lan­de där man flag­gar för att lik­vi­di­te­ten kan ta slut re­dan i de­cem­ber.

Byg­get av Pri­me Livings stu­dent­bo­stä­der vid Broms­tens­vä­gen i Spånga har kan­tats av pro­blem. De bo­en­de som flyt­tat in har rik­tat stark kri­tik mot bo­la­get ef­tersom de me­nar att de flyt­tat in på en bygg­ar­bets­plats där mil­jön in­te är sä­ker att rö­ra sig i.

Stäms på 24 mil­jo­ner

Pro­jek­tet har dra­gits med för­se­ning­ar och det på­går en rätts­tvist med en un­der­le­ve­ran­tör som stämt Pri­me Living på 24 mil­jo­ner för att de me­nar att de in­te fått be­talt en­ligt över­ens­kom­mel­se.

Även hy­res­gäst­för­e­ning­en dri­ver ett fler­tal ären­den mot Pri­me Living för bo­en­des räk­ning, bå­de en­skil­da och kol­lek­ti­va.

De se­nas­te må­na­der­na har dess­utom VD:n bytts ut och för två vec­kor se­dan byt­tes he­la sty­rel­sen ut på en ex­tra bo­lags­stäm­ma.

Ak­ti­en ra­sar

Nu går Pri­me Living ut med att de har sto­ra eko­no­mis­ka pro­blem – en an­led­ning är att Spång­a­pro­jek­tet blev dyrare än tänkt. Lik­vi­di­te­ten kan ta slut re­dan i de­cem­ber – vil­ket in­ne­bär att fö­re­ta­get då in­te kla­rar si­na kost­na­der.

”Kort­sik­tigt är lik­vi­di­te­ten an­strängd ef­ter fram­förallt kost­nads­ö­ver­drag i Spång­a­pro­jek­tet. Den kor­ta fi­nan­sie­ring­en kan lö­sas ge­nom lån från någ­ra stör­re ak­tieä­ga­re el­ler lån mot sä­ker­het i be­fint­li­ga fas­tig­hets­in­ne­hav, al­ter­na­tivt avytt­ring­ar från den be­fint­li­ga fas­tig­hetsport­föl­jen. Des­sa dis­kus­sio­ner på­går med hög in­ten­si­tet. Om ing­et av ovan al­ter­na­tiv ge­nom­förs kom­mer bo­la­gets lik­vi­di­tet att ta slut un­der and­ra hal­van av de­cem­ber”, skri­ver Pri­me Living i ett press­med­de­lan­de.

Un­der för­ra tors­da­gen ra­sa­de Pri­me Livings ak­tie runt 30 pro­cent, rap­por­te­rar Da­gens In­du­stri.

Spånga Tid­ning har sökt Pri­me Livings vd Hans San­dén för en kom­men­tar.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

OFÄRDIGT. Så här såg det ut på plat­sen där stu­dent­bo­stä­der­na i Spånga byggs i mars i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.