Kan Spånga få ett tryggare cent­rum med skrid­sko­ba­na?

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stella Papapanagiotou

I stäl­let för mörkt, folk­tomt och otryggt – ett upp­lyst och le­van­de torg, även de ti­der när få hand­lar i bu­ti­ker­na. Det skul­le en is­ba­na på Spånga torg bi­dra till, me­nar Sol­hems­bon Vik­to­ria Bu­cha­nan. Skrid­sko­sä­song­en är igång, vil­ket många gläd­jer sig åt. Och visst finns det isar att be­sö­ka för den som vill åka skrid­sko i Spånga och res­ten av Väs­te­rort.

Men Vik­to­ria Bu­cha­nan från Sol­hem öns­kar sig en till – i Spånga cent­rum.

– Dels tror jag att det skul­le få upp barn och för­äld­rar ur sof­fan, dels skul­le det ge li­te liv till tor­get! sä­ger hon.

Fle­ra bo­en­de kän­ner sig otryg­ga i och runt Spånga cent­rum. Om det fanns en upp­lyst is­ba­na som drog folk till tor­get på vin­tern skul­le trygg­he­ten öka, me­nar Vik­to­ria Bu­cha­nan.

– Jag har själv två små barn och vi skul­le ab­so­lut gå dit. Vi åker ibland till Väl­ling­by där det finns en is­ba­na – den är jät­te­po­pu­lär, sä­ger Vik­to­ria Bu­cha­nan.

Lars-Ed­win An­ders­son på fas­tig­hets­kon­to­ret, som har hand om tor­gy­tor när det gäl­ler torg­han­del och an­nat, tip­sar om att skri­va ett med­bor­gar­för­slag om sa­ken.

– Då kan stads­de­len väl­ja att fö­re­språ­ka idén och ta den vi­da­re. Kanske får id­rotts­för­valt­ning­en då ett så­dant upp­drag? sä­ger LarsEd­win An­ders­son.

Men det går inte att ba­ra ro­pa ja, fast man kanske gil­lar idén, un­der­stry­ker han.

– Vi lyss­nar myc­ket på med­bor­gar­för­slag men man skul­le be­hö­va tit­ta på om det alls är möj­ligt att ge­nom­fö­ra idén. Det hand­lar om fram­kom­lig­het, torg­han­dels­y­tor, vad det skul­le kos­ta och vem som ska be­ta­la.

En pro­cess som tar li­te tid allt­så, men till näs­ta vin­ter bor­de man kun­na ha ett svar i al­la fall, me­nar Lars-Ed­win An­ders­son.

– Nu finns det ju kons­tis ock­så så det har bli­vit enkla­re att gö­ra så­da­na här gre­jer, sä­ger han.

ÅKA SKRID­SKOR I SPÅNGA CENT­RUM? ”Vi skul­le ab­so­lut gå dit!”, sä­ger Vik­to­ria Bu­cha­nan som öns­kar sig en is­ba­na på Spånga Torg. (Obs! Sto­ra bil­den är ett mon­tage.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.