Nu bör­jar fa­mil­jer­na si­na nya liv i Grims­ta

NY­IN­FLYT­TA­DE. 41 barn­fa­mil­jer flyt­tar in – så är li­vet i Väs­te­rorts ny­bygg­da mo­dul­bo­stä­der Anas, Gn­wa och de­ras fy­ra barn är en av fa­mil­jer­na som i da­gar­na flyt­tat in i det nya mo­dul­hu­set för ny­an­län­da i Grims­ta. Men stres­sen över en per­ma­nent bo­stads­lös

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stella Papapanagiotou 073-600 54 96 [email protected]­rekt­press.se

Fa­mil­jen Ala­saad-Alab­dul­lah har ba­ra bott i två­rum­ma­ren i någ­ra da­gar när vi häl­sar på. Vi mö­ter ett an­nat flytt­lass i trapp­hu­set på väg in och nu är snart al­la 41 barn­fa­mil­jer som ska flyt­ta in i hu­set på plats.

Pa­ret Anas Alab­dul­lah och Gn­wa Ala­saad och de­ras tre älds­ta barn kom till Sve­ri­ge för­ra vå­ren, som kvot­flyk­ting­ar via FN. De pla­ce­ra­des i Stock­holm och fick flyt­ta in i gam­la Råcksta sjuk­hem. Där fanns en­dast en­rum­ma­re och fa­mil­jen, som blev sex per­so­ner när minsting­en Adib föd­des, fick de­la upp sig i två lä­gen­he­ter.

Att nu ha fått flyt­ta vi­da­re till det nya mo­dul­hu­set i Grims­ta är en lätt­nad, även om de bor i en tvåa. Nu kan var­dags­li­vet rul­la på. Ef­tersom det lig­ger nä­ra Råcksta kun­de de tre älds­ta bar­nen fort­sät­ta på Väl­ling­by­sko­lan, där de bör­jat. Bar­nen trivs i sko­lan Tay­ma, 10, Ah­med, 9 och Al­ma, 7, pra­tar re­dan bra svens­ka, gil­lar sin sko­la och har fått många vän­ner. Al­ma vill gär­na vi­sa si­na fa­vo­ri­tBar­bi­es för oss och hon skry­ter om sto­ra­sys­ter Tay­mas se­nas­te als­ter i trä­sjöj­den, en li­ten hyl­la. Ah­med be­rät­tar att han just har bör­jat lä­ra sig spe­la fi­ol på Kul­tur­sko­lan och kör någ­ra drag med strå­ken.

– Vi ha­de ett tryggt liv i Sy­ri­en in­nan kri­get. Vi ha­de jobb vi triv­des med och en stor fy­rarums­lä­gen­het. Men när IS in­tog sta­den och re- Vi mås­te bör­ja från bör­jan. Först språ­ket, se­dan jobb. När man job­bar, då le­ver man. ge­rings­styr­kor­na bom­ba­de, då be­stäm­de vi oss för att läm­na allt. Det hand­la­de om att räd­da bar­nens liv, sä­ger Anas Alab­dul­lah.

In­nan dess gick han till job­bet som fö­re­stån­da­re för ett ho­tell i Pal­my­ra där fa­mil­jen bod­de, en rik­tig tu­rist­mag­net på grund av de an­ti­ka ro­mers­ka och arabiska forn­läm­ning­ar som sta­den är världs­be­römd för. Nu är myc­ket av det för­stört. Gn­wa Ala­saad var bi­trä­dan­de rek­tor på en sko­la. Kän­ner sig tryggare Det har gått över över tre år se­dan fa­mil­jen sat­te sig i bi­len och kör­de där­i­från. Så små­ning­om ham­na­de de i den tur­kis­ka sta­den Mersin, där de bod­de i två år.

– Vi triv­des bra men det var inte möj­ligt att få up­pe­hålls­till­stånd. Det var dyrt att ha bar­nen i sko­lan, det fanns ing­en sta­bi­li­tet, sä­ger Gn­wa Ala­saad.

Hon kän­ner sig tryggare nu. Men fa­mil­jen kom­mer att be­hö­va flyt­ta snart igen.

För även den nya lä­gen­he­ten är en ge­nom­gångs­bo­stad. Hu­set drivs av SHIS som har sta­dens upp­drag att till­han­da­hål­la till­fäl­li­ga bo­stä­der för ny­an­län­da. Syf­tet är att de bo­en­de ska ta sig ut på den van­li­ga bo­stads­mark­na­den, helst in­om två år, även om Stock­holms stad inte släng­er ut nå­gon som inte lyc­kas in­om den ti­den.

Lan­ja Rashid är för­äld­ralots in­om so­ci­al­tjäns­ten i Häs­sel­by- Väl­ling­by och job­bar med att stöt­ta de ny­an­län­da fa­mil­jer­na i kon­tak­ten med myn­dig­he­ter och hål­ler kur­ser om för­äld­ra­skap i Sve­ri­ge. Hon är med när vi häl­sar på hos fa­mil­jen och tol­kar mel­lan arabiska och svens­ka.

– Det är myc­ket pap­pers­ar­be­te man mås­te skö­ta som ny­an­länd in­om eta­ble­rings­pro­gram­met. Kon­takt med hand­läg­ga­re på so­ci­al­tjäns­ten, re­gel­bund­na in­tyg till för­säk­rings­kas­san, kon­takt med ar­bets­för­med­ling­en, sä­ger hon.

Stres­sa­de över bo­en­de

Anas Alab­dul­lah hål­ler med. Men han och Gn­wa är över­ens om vad som stres­sar mest: att hit­ta ett per­ma­nent bo­en­de.

– Vi har sökt fle­ra lä­gen­he­ter men vi får nej när hy­resvär­dar­na hör att vi har för­sörj­nings­stöd. Att bör­ja job­ba är prio, sä­ger Anas Alab­dul­lah.

Själv har han ba­ra sista kur­sen kvar på SFI och tog svenskt kör­kort härom­vec­kan. Da­gen ef­ter vårt be­sök har han en re­kry­te­rings­träff in­bo­kad som han hop­pas på.

Snart kan ock­så Gn­wa Ala­saad åter­upp­ta si­na svens­kastu­di­er, ef­tersom lil­le Adib ska bör­ja på för­sko­la i de­cem­ber.

– Vi mås­te bör­ja från bör­jan. Först språ­ket, se­dan jobb. När man job­bar, då le­ver man, sä­ger hon.

TILL­SAM­MANS. Tay­ma, Ah­med, pap­pa Anas med lil­le Adib i fam­nen, Al­ma och mam­ma Gn­wa har pre­cis flyt­tat in i en två­rum-ma­re i det nya mo­dul­hu­set med ge­nom­gångs­bo­stä­der för ny­an­län­da fa­mil­jer i Grims­ta.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

MINNS. De sto­ra bar­nen pra­tar re­dan bra svens­ka. De har hem­språk i arabiska i sko­lan och pap­pa Anas trä­nar al­fa­be­tet och läs­ning med dem hem­ma. ”Säg ett ord där man kny­ter ihop ”H” med vo­ka­len ”E”, sä­ger han. ”Ba­he­bak!”, ro­par Al­ma (mit­ten), vil­ket be­ty­der ”jag äls­kar dig”.

PÅHITTIGA. Ah­med och Al­ma or­kar inte sit­ta och lyss­na på vux­enprat he­la ti­den.

MUSIKFANTAST. ”Jag har pre­cis bör­jat spe­la fi­ol en gång i vec­kan, det är kul”, sä­ger Ah­med och vi­sar vad han lärt sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.