Disc­gol­fa­re i stor pro­test

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stella Papapanagiotou

Be­slu­tet klub­ba­des i fjol och 2019 ska den nya be­grav­nings­plat­sen på Jär­va­fäl­tet bör­ja byg­gas. Men många är miss­nöj­da, och fle­ra kom för att fram­fö­ra si­na åsik­ter när stads­de­lens po­li­ti­ker ha­de mö­te för­ra vec­kan. Det var full­satt i lo­ka­len på Tens­ta ser­vice­hus när Spånga-Tenstas stads­dels­nämnd sam­man­träd­de för­ra tors­da­gen. Fle­ra ha­de kom­mit för att vi­sa sitt missnöje med att Jär­va be­grav­nings­plats ska byg­gas näs­ta år.

Ord­fö­ran­den Sus An- ders­son (MP) uppre­pa­de fle­ra gång­er att de lo­ka­la po­li­ti­ker­na inte har nå­gon rå­dig­het över frå­gan över­hu­vud­ta­get.

Pro­tes­ter­na mot be­grav­nings­plat­sen, som bör­ja­de pla­ne­ras re­dan 2005, har va­rit många. An­led­ning­en till att äm­net bli­vit ak­tu­ellt igen var att stads­dels­nämn­den nu skul­le ytt­ra sig om själ­va ge­nom­fö­ran­de­be­slu­tet.

Kritik som lyf­tes på mö­tet var bland an­nat hur det går ihop att om­rå­det fort­fa­ran­de ska va­ra tillgängligt för rekreation och barns lek när man sam­ti­digt pla­ne­rar nya bil­vä­gar in in om­rå­det. Det på­pe­kar även ma­jo­ri­te­ten, M, L, MP och er­sät­ta­ren KD i ett sär­skilt ut­ta­lan­de till re­mis­sen.

– Vi får bju­da in re­pre­sen­tan­ter från kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en och lands­ting­et och be dem sva­ra på de frå­gor­na, lo­va­de Sus An­ders­son publi­ken.

Mats Löf, som idag dri­ver Jär­va di­sc­golf­park på mar­ken, var ock­så på plats och på­pe­ka­de att det fort­fa­ran­de inte är klart vart hans verk­sam­het ska ta vägen. Även det­ta tryck­te nämn­den på i sitt re­missvar som en sak som mås­te lö­sas.

FOTO: STELLA PAPAPANAGIOTOU

BEGRAVNINGSILSKA. Plat­sen på Jär­va­fäl­tet var en många frå­gor från publi­ken un­der för­ra vec­kans mö­te i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.