Bi­lis­ter ra­sar mot ny ron­dell

Spånga Tidning - - Sidan 1 -

För­ra vec­kan blev nya ron­del­len vid Barkar­by han­dels­plats klar. Men till­skot­tet, som ska få tra­fi­ken att fly­ta bätt­re, har väckt bå­de kritik och frå­gor bland bi­lis­ter. Tra­fi­ken vid Barkar­by han­dels­plat­sen har länge va­rit en het po­ta­tis, och många bi­lis­ter är tröt­ta på att fast­na i kö­er och vid oli­ka ut­far­ter där.

När Stock­holmDi­rekt pub­li­ce­ra­de en film från den nya ron­del­len som lig­ger på Her­resta­vä­gen/Kalv­s­hälla­vä­gen, vars syf­te är att lö­sa upp en av de värs­ta flask­hal­sar­na i om­rå­det, lät frå­gor­na inte vän­ta på sig i lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per.

Fle­ra bi­lis­ter som pas­se­rat ron­del­len den se­nas­te vec­kan frå­ga­de sig om den be­står av en el­ler två fi­ler, och var kri­tis­ka mot att skylt­ning­en inte är tyd­li­ga­re.

Nu lo­var Jär­fäl­la kom­mun bätt­ring.

– Vi vil­le få klart ron­del­len så fort som möj­ligt in­för Black Fri­day och jul­han­deln. Men pö om pö de när­mas­te vec­kor­na kom­mer det att sät­tas upp skyl­tar och lin­je­mål­ning, sä­ger Hans Ene­li­us, chef för park och ga­ta.

Till vå­ren ska ron­del­len ock­så as­fal­te­ras med ett till la­ger, nå­got som inte går att gö­ra nu på grund av vin­ter­ky­lan.

Kritik har ock­så rik­tats mot att ron­del­len är för li­ten, och sna­ra­re stop­par upp än un­der­lät­tar tra­fik­flö­det i han­dels­om­rå­det. Nå­got Hans Ene­li­us inte skri­ver un­der på.

– Ron­del­len är byggd två­fi­lig, i och med att det inte finns lin­jer nu kanske den upp­fat­tas som mind­re än vad den är. Vi har gjort en stu­die kring he­la Her­resta­vä­gen och sett att ron­del­ler är en bra lös­ning, de för­bätt­rar tra­fik­flö­det av­se­värt, sä­ger han.

NY. Härom­vec­kan blev ron­del­len vid Her­resta­vä­gen/Kalv­s­hälla­vä­gen klar. Men fle­ra bil­fö­ra­re har und­rat om den är en-el­ler två­fi­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.