Väs­te­rorts­bor­na: ”Pyn­ta mer”

SÅ PYN­TAS VÅ­RA CENT­RUM: En en­sam jul­gran Stjär­nor, glit­ter och re­nar ”Vill ha än­nu mer ljus”

Spånga Tidning - - Spånga - Stel­la Pa­pa­pa­naqi­o­tou Evelina Hertz

Gra­nar­na är på plats och cent­ru­mens ju­le­jus glim­mar i mörk­ret. Men sti­len – och mäng­den – va­ri­e­rar på Väs­te­rorts torg. Från spar­sma­ka­de sling­or till ”all in”. Och Väs­te­rorts­bor­na, de vill ha mer!

I Spånga cent­rum ly­ser tra­di­tio­nel­la snö­fling­or på stol­par och bu­tiks­bygg­na­der. På par­ke­ring­en har lykt­stol­par­na ut­rus­tats med juls­ling­or och en re­jäl gran med lam­por står tra­di­tions­en­ligt mitt på tor­get. Bu­ti­ker och re­stau­rang­er har eget pynt i skylt­fönst­ren. Men nog är här gans­ka mörkt än­då.

– Det kun­de va­ra li­te mer. Det bru­kar fak­tiskt va­ra mer lam­por, även i trä­den på tor­get, var är de? Jul­be­lys­ning ska­par bå­de my­sig­het och gör att det känns tryg­ga­re i mörk­ret. Det är en triv­sel­fak­tor, jag vill ha mer! sä­ger Yvon­ne Ul­ve­gren, som vi mö­ter på tor­get.

En en­sam kommun­gran

Sam­ma in­ställ­ning mö­ter vi i Brom­ma­plan, vil­ket i och för sig in­te är så kons­tigt. Här står än så länge ba­ra kom­mu­nens gran på plats.

– Jag är ny­in­flyt­tad så jag har in­te tänkt på jul­be­lys­ning­en än men nu när jag tit­tar är det ju in­te så myc­ket. Det skul­le va­ra fint med mer, sä­ger Be­a­ta As­sar­son.

Vid Al­viks torg är årets lam­por någ­ra fler än van­ligt. I år ly­ser bå­de mu­ren vid Ica-par­ke­ring­en och ga­tu­be­lys­ning­en ner mot vatt­net. Up­pe vid själ­va tor­get är det dä­re­mot för li­te ljus, tyc­ker Mat­ti­as Forslund.

– Det är all­de­les för spar­sma­kat. Egent­li­gen är det nog bätt­re med inga ljus än li­te ljus ef­tersom man då läg­ger mär­ke till att det är så li­te, ha­ha, sä­ger han.

I Häs­sel­by gård träf­far vi på vä­nin­nor­na Bir­git­ta Le­vin Ols­son och Maj-Britt Lin­dén. De har bå­da bott länge i om­rå­det och tyc­ker nog att jul­be­lys­ning­en har bli­vit li­te mind­re med åren.

– Den här gra­nen har stått här länge, men jag har in­te sett lam­por­na tän­da än, sä­ger Maj-Britt Lin­dén.

Dess­utom sak­nar de be­lys­ning­en i gång­en mot tun­nel­ba­nan. Men – när vi går runt hör­net har lam­por­na trots allt kom­mit upp.

– Oj, det mås­te ha skett nu! Vad fint! Men det är synd att de in­te har ställt upp någ­ra blom­kru­kor el­ler nå­got an­nat på sce­nen, sä­ger Bir­git­ta Le­vin Ols­son.

Fullt ös i Väl­ling­by

I Väl­ling­by cent­rum har man in­te spa­rat på kru­tet. Stjär­nor och re­nar blan­das med lam­por och en stor plast­mis­tel. Men det hind­rar in­te Lin­da och Nat­halie Badro från att öns­ka sig ÄN­NU mer.

– Det vo­re my­sigt med jul­mu­sik, sä­ger Nat­halie Badro.

Lin­da Badro hål­ler med och tilläg­ger:

– Jag skul­le gär­na vil­ja att de ha­de fler jul­gra­nar och myc­ket glit­ter! För mig kan det in­te bli för myc­ket, jag äls­kar ju­len!

Jag skul­le gär­na vil­ja att de ha­de fler jul­gra­nar och myc­ket glit­ter!

LJUSÄLSKARE. Yvon­ne Ul­ve­gren vill gär­na se mer jul­be­lys­ning i Spånga cent­rum.

JULPEPP. Nat­halie Badro (till väns­ter) och Lin­da Badro vill ha fler gra­nar och jul­mu­sik i Väl­ling­by cent­rum.

TILLÖKNING. I år har Al­viks torg fått fler ljus, ner mot vatt­net ly­ser det vac­kert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.