Te­chTens­ta – för dig som är ung­dom och tech-in­tres­se­rad

Spånga Tidning - - Västerort -

Adress: Tensta­gång­en 55 (Bot­ten­plan på Tens­ta torn, stu­dentskra­pan). Te­chTens­ta är en tech-in­rik­tad mö­tes­plats och di­gi­tal ska­par­verk­stad för dig som är 13–19 år gam­mal. Är du in­tres­se­rad att pro­va VR (Vir­tu­ell verk­lig­het), 3D-skri­va­re, kod­ning el­ler del­ta i vå­ra works­hops? Un­der hös­ten har vi öp­pet från ons­dag till sön­dag med oli­ka te­ma da­gar. Vå­ra works­hops in­ne­hål­ler pro­gram me­dia och ut­for­mas ut­i­från era in­tres­sen och öns­ke­mål. Glöm in­te att föl­ja oss på Instagram: @Te­chTens­ta. Kon­takt: 08-508 03 043 te­chtens­[email protected]­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.