Blå Hu­set – kul­tur och ak­ti­vi­tet för barn och ung­do­mar

Spånga Tidning - - Västerort -

Blå Hu­set är en verk­sam­het som er­bju­der kul­tur- och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter i oli­ka for­mer ak­tö­rer som Kul­tur­sko­lan, El Sis­te­ma, fri­tids­går­den The House of Tens­ta, Tens­ta box­nings­klubb, den öpp­na verk­sam­he­ten Unga sta­tion Jär­va, samt stads­de­lens en­het Kul­tur och fri­tid som er­bju­der fas­ta ak­ti­vi­te­ter i Blå hu­set året om. Öv­ri­ga ak­ti­vi­te­ter som ar­ran­ge­ras av and­ra grup­per i hu­set kan ex­em­pel­vis va­ra att re­pe­te­ra pjäs, gö­ra el­ler gö­ra mu­sik i stu­dio. Hu­set är ock­så ut­rus­tat med en scen samt rum för bok­ning av dans, te­a­ter, mu­sik och kon­fe­rens. Varmt väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.