I år blir krub­ban till ett le­van­de jul­spel

Krub­ban i na­tur­lig stor­lek ut­an­för Spånga för­sam­lings­hus har bli­vit en kär tra­di­tion. I år ska den för förs­ta gång­en få liv – när per­so­na­len spe­lar upp ju­le­vange­li­et li­ve för al­la som vill se.

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­tou

För fem­te året i rad har Spånga- Kis­ta för­sam­ling byggt upp sin jul­krub­ba ut­an­för Spånga för­sam­lings­hus. Sce­ner­na skif­tar tre gång­er fram till julaf­ton och för­bi­pas­se­ran­de stan­nar of­ta till och be­trak­tar krub­ban.

Näs­ta vec­ka tar de an- ställ­da det he­la ett steg läng­re. Då tar de själ­va plats i krub­ban och dra­ma­ti­se­rar ju­le­vange­li­et, be­rät­tel­sen om Je­su fö­del­se, för al­la som har lust att se på.

– Det är po­pu­lärt med le­van­de jul­spel i Eng­land och på kon­ti­nen­ten. Väd­ret är in­te li­ka tillå­tan­de här med vi tyc­ker att det ver­kar ro­ligt och vill pro­va. Om det blir upp­skat­tat kan det bli bör­jan på en fin tra­di­tion här, sä­ger Tu­u­lia Si­vapra­ga­sam, präst i Spånga-Kis­ta för­sam­ling.

Hon kom­mer själ­va att del­ta i jul­spe­let men än­nu har de in­te för­de­lat rol­ler, be­rät­tar hon.

– Vi kom­mer att an­vän­da för­in­spe­lat tal och så blir det klas­sisk jul­mu­sik som åskå­dar­na gär­na får sjunga med i, sä­ger Tu­u­lia Si­vapra­ga­sam.

Var­je år spe­las jul­spel för sko­le­le­ver som kom­mer och tit­tar i Spånga kyrka på dag­tid.

– De fles­ta job­bar ju då. Det­ta kan bli ett sätt för all­män­he­ten att ta del av jul­spe­let. Man be­hö­ver in­te va­ra kris­ten för att kom­ma, det är för al­la, sä­ger Tu­u­lia Si­vapra­ga­sam.

FOTO: HEDVIG FREERKS

GÅR LI­VE. Krub­ban i na­tur­lig stor­lek står ut­an­för Spånga för­sam­lings­hus, för fem­te året i rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.