Oro för höj­da hy­ror i Väs­te­rorts ishal­lar

Stock­holms stad ska ta över drif­ten av samt­li­ga kom­mu­na­la ishal­lar i Stock­holm och nu är tu­ren kom­men till Spånga och Grims­ta. Det ris­ke­rar att bli en dyr histo­ria för klub­bar­na.

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­[email protected]­rekt­press.se

Stock­holms stad ska ta över drif­ten av kom­mu­na­la ishal­lar och med det kan hy­ror­na för hoc­key­klub- bar­na gå upp. I så fall får de be­ta­la för lo­ka­ler de själ­va byggt upp, me­nar klub­bar­na.

Nu är ris­ken att vi tving­as hö­ja spe­lar­av­gif­ter­na, tvärte­mot vad vi vill.

När Spånga is­hall bygg­des av Stock­holms stad slöts ett 25-årigt av­tal med Spånga hoc­key, som dri­ver hal­len. Det är nu på väg att gå ut. För­e­ning­en be­ta­lar i dag ing­en hy­ra för själ­va hal­len, men det kan snart kom­ma att änd­ras, som P4 Stock­holm var först att rap­por­te­ra om.

Runt 200 000 kro­nor per år är för­sla­get på nytt av­tal som har lagts fram av sta­den. Hy­ran gäl­ler då ytor som för­råd, kafé, kon­fe­rens­rum, om­kläd­nings­rum och gym - som för­e­ning­en själ­va byggt upp en gång i ti­den.

– Det har vi fi­nan­si­e­rat med bank­lån och ide­el­la kraf­ter då med­lem­mar med rätt kom­pe­tens in­ve­ste­ra­de sin tid. Nu ska vi bör­ja be­ta­la hy­ra för ytor vi själ­va har byggt, sam­ti­digt som vi be­hål­ler det sto­ra an­sva­ret för dem, sä­ger Pär Fors­mark, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Spånga hoc­key.

Han vill att sta­den istäl­let för­läng­er det be­fint­li­ga av­ta­let, där för­e­ning­en fort­sät­ter att skö­ta un­der­hål­let men slip­per hy­ra.

– Sta­den har all rätt att ta över så som av­ta­let är skri­vet, men man kan frå­ga sig om det är mo­ra­liskt rik­tigt. Hoc­key är re­dan en dyr sport, för en ti­o­å­ring kos­tar det runt 6 000 kro­nor per år att spe­la. Nu är ris­ken att vi tving­as hö­ja spe­lar­av­gif­ter­na, tvärte­mot vad vi vill, sä­ger Pär Fors­mark.

”In­fek­te­rad frå­ga”

Ord­fö­ran­den i Häs­sel­byKäl­vesta hoc­key, John­ny Skepps­tedt, vars klubb är i pre­cis sam­ma sits, de­lar oron. Här blir kost­na­den in­te li­ka stor en­ligt sta­dens för­slag, ef­tersom det är mind­re och fär­re ytor det hand­lar om. Men 92 000 kro­nor per år är myc­ket för en ide­ell för­e­ning, me­nar John­ny Skepps­tedt.

– I det nya av­ta­let tas dess­utom möj­li­ga in­täktskäl­lor bort. Vi har job­bat för att hit­ta en spon­sor och säl­ja hall­nam­net, det blir in­te läng­re möj­ligt. Vi för­står fak­tiskt in­te var­för vi ska in­gå det här nya av­ta­let. Men vi vet in­te hel­ler vad som hän­der om vi in­te skri­ver på. Det är en otro­ligt in­fek­te­rad frå­ga, sä­ger han.

”Ska för­hand­las”

Bo Sun­din (M) är ny ord­fö­ran­de i id­rotts­nämn­den se­dan no­vem­ber. En­ligt ho­nom är Mo­de­ra­ter­na i prin- cip över­ens med den ti­di­ga­re ma­jo­ri­te­ten om att sta­den bör ta till­ba­ka drif­ten av samt­li­ga kom­mu­na­la ishal­lar.

– Det här be­slu­tet fat­ta­des i id­rotts­nämn­den och fas­tig­hets­nämn­den 2016. Av­ta­len som klub­bar­na i Spånga och Grims­ta har fått nu är ett förs­ta ut­kast, de ska för­hand­las mel­lan id­rotts­för­valt­ning­en och klub­bar­na. Vi i nämn­den kom­mer att ta be­slut först näs­ta år, sä­ger Bo Sun­din.

Han sä­ger att bå­de han själv och id­rotts­bor­gar­rå­det Ka­rin Ernlund (C) tit­tar på frågan.

– Vi strä­var ef­ter att klub­bar­na in­te ska be­hö­va ta ut hög­re av­gif­ter för spe­lar­na. När det gäl­ler Spånga så vill vi dis­ku­te­ra om klub­ben mås­te ha så sto­ra ytor som nu. Kanske in­te, det skul­le i så fall sän­ka kost­na­den. Men vi får åter­kom­ma med be­sked i ja­nu­a­ri om hur det blir, sä­ger Bo Sun­din.

FOTO: YLVA BERGMAN

DYR HALL. Häs­sel­by-Käl­vet­sa hoc­key kan öka­de kost­na­der när Stock­holms stad tar över drif­ten av ishal­len. Bil­den är från ti­di­ga­re i år när tid­ning­en gjor­de re­por­tage från för­e­ning­ens hoc­key­sko­la för tje­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.