Blå Hu­set i Tens­ta byg­ger ny re­cep­tion

Spånga Tidning - - Västerort -

Nu byggs en en­tré med be­man­nad re­cep­tion och vakt­mäs­te­ri i hu­set. Syf­tet är att kun­na er­bju­da be­sö­ka­re bätt­re ser­vice och till­gäng­lig­gö­ra verk­sam­he­ter­na ge­nom ett per­son­li­ga­re be­mö­tan­de. Nya skyl­tar sätts upp på ut­si­dan och in­si­dan för att lät­ta­re ori­en­te­ra sig bland lo­ka­ler­na. Re­cep­tio­nen be­räk­nas va­ra klar un­der ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.