Löp­su­gen på julaf­ton? Kom till Spånga IP!

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Papapanagiotou

På många håll ord­nas julaf­tons­trä­ning­ar av oli­ka slag. I år ha­kar Spånga/Broms­tens ban­dy­klubb och lö­par­grup­pen Run with me på och ord­nar jul­jogg och ban­dy­spel på Spånga IP. Ini­ti­a­ti­vet kom­mer från Näl­sta­bor­na Jesper och An­na Teng­blad, som länge haft jog­ging­tu­rer på julaf­tons mor­gon som fa­mil­jetra­di­tion.

Till var­dags dri­ver An­na lö­par­grup­per i bland an­nat Spånga och Jesper är en­ga­ge­rad i Spånga/Broms­tens ban­dy­klubb, som in­te var se­na att hop­pa på idén.

– En jul­jogg är ett skönt sätt att star­ta julaf­ton och ett ro­ligt sätt att um­gås till­sam­mans. Dess­utom lan­dar jul­bor­det li­te bätt­re! I år är det pre­miär, men vi hop­pas att det blir en ny tra­di­tion, sä­ger Jesper Teng­blad.

Upp­läg­get blir en­ligt föl­jan­de: Al­la som vill in­fin­ner sig på Spånga IP klock­lan 9 på julaf­tons mor­gon, den 24 de­cem­ber. En slinga på runt två till tre kilo­me­ter kom­mer att va­ra upp­mätt och man kan väl­ja att springa – el­ler gå – ett el­ler fle­ra varv, med el­ler ut­an le­da­re. Den som fö­re­drar skrid­skor fram­för jog­gings­kor stan­nar på Spånga IP.

– Vi kom­mer att ha ban­dy­le­da­re från SBBK på plats som kom­mer att kö­ra skrid­sko­tek­nik och pro­va- på­ban­dy, sä­ger Jesper Teng­blad och fort­sät­ter:

– Vi vill ha he­la Spånga till IP, ta med he­la släk­ten – det blir kul!

Att an­mä­la sig kos­tar ”10 kro­nor och upp­åt”.

– Al­la peng­ar går till Rädda bar­nen så vi hop­pas att folk vill va­ra med och bi­dra. Än så länge har vi fått in knappt 300 kro­nor, må­let är minst 2 000!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.