Drog­han­del på ga­tan oro­ar Broms­tens­bor

LOKALPOLISEN: ”Det är in­te alar­me­ran­de”

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Papapanagiotou 073-600 54 96 stel­[email protected]­rekt­press.se

Fle­ra bo­en­de i Broms­ten upp­ger att de sett miss­tänkt drog­han­del på ga­tor­na i vil­la­kvar­te­ren. I vec­kan bjöds po­li­sen in till ett mö­te med gran­nar­na om hur de kan öka trygg­he­ten.

Drygt 15 Broms­tens­bor har slu­tit upp i Spånga cen­ter för att dis­ku­te­ra och lyss­na till lokalpolisen Ivan Eriks­son om hur de ar­be­tar mot drog­han­del och för ökad trygg­het.

Han och stads­de­lens pre­ven­tions­sam­ord­na­re An­ne­lie Dahl är in­bjud­na av de bo­en­de för att pra­ta om de­ras oro för om­rå­det.

– Det kom­mer en bil, sen en till el­ler fle­ra. De står där en stund på nå­gon vänd­plan i om­rå­det, ibland ser man hur de by­ter gre­jer med varand­ra, sä­ger en bo­en­de i Broms­ten.

Hen får med­håll av en an­nan Broms­tens­bo, som sla­git sig ner runt bor­det:

– Man bör­jar se möns­ter. Det är runt ti­o­ti­den på kväl­len, folk går in och ut ur bi­lar, ska­kar hand. Vi har bott här i 10 år, det har hänt ti­di­ga­re ibland, men nu är det of­ta­re.

Lik­nan­de hän­del­ser har dryf­tats i Fa­ce­book­grup­pen För ett tryggt Broms­ten vid fle­ra till­fäl­len och det var i grup­pen som idén om ett mö­te med po­li­sen och stads­de­len föd­des. In­te van­ligt i Broms­ten Lo­kal­po­lis Ivan Eriks­son be­skri­ver sin bild av lä­get.

– Ge­ne­rellt så har nar­ko­ti­ka­han­deln ökat. Den finns i vårt sam­häl­le, på vis­sa plat­ser vet vi att det sker mer el­ler mind­re öp­pet. Broms­ten är in­te en av de van­li­gas­te plat­ser­na. Det be­ty­der in­te att det in­te hän­der, men det är in­te alar­me­ran­de, sä­ger han. Tipsa po­li­sen om det ni ser Sam­ti­digt upp­ma­nar han mö­tes­del­ta­gar­na att tipsa po­li­sen om de ser nå­got som de miss­tän­ker kan va­ra drog­han­del el­ler an­nan brotts­lig­het.

– Ska man hö­ra av sig var­je gång, hur all­var­ligt ska det va­ra för att man ska ringa? und­rar nå­gon.

– Det ni ser är vik­tigt. Är det ett på­gåen­de brott, ring 112, an­nars kan man hö­ra av sig se­na­re (se fak­taru­ta, reds anm). Men ni ska ab­so­lut hö­ra av er! Tipsa oss, för­med­la det ni ser, när vi får in­di­ka­tio­ner om nå­got, då age­rar vi, sva­rar Ivan Eriks­son.

Han be­rät­tar om en ny ar­bets­me­tod som Rin­ke­by­po­li­sen kom­mer att bör­ja job­ba med in­om kort, ”15-mi­nu­tersupp­drag”.

– Var­je dag ska vi åka till be­stäm­da plat­ser, ut­an att det har hänt nå­got, och va­ra där i 15 mi­nu­ter. Pra­ta med af­färsid­ka­re, folk, kol­la lä­get. Ibland fast­nar vi hal­va da­gar i and­ra de­lar av po­lis­om­rå­det som har stör­re pro­blem. Po­äng­en är att vi in­te ska glöm­ma bort det som vi ser som tryg­ga­re om­rå­den, som Broms­ten och Spånga, sä­ger han.

– Men ni har inga rik­ta­de in­sat­ser mot nar­ko­ti­ka­han­deln i Broms­ten? und­ra­de en man.

– Broms­ten är in­te satt på nå­got un­dan­tag. Vi har gri­pit drog­hand­la­re i Broms­ten, sä­ger Ivan Eriks­son. Po­si­tivt med folk i rö­rel­se Även om man in­te sett nå­got själv så på­ver­kas man av sa­ker man hör, är al­la över­ens om. Sam­ti­digt vill man ve­ta vad som hän­der i om­rå­det.

Mer folk som rör sig ute om kväl­lar­na är po­si­tivt och ska­par trygg­het, me­nar Broms­tens­bor­na som är här ikväll.

Karin Jo­nas­son från Natt­vand­ring Broms­ten hål­ler med.

– Folk får gär­na föl­ja med oss ut, vi be­hö­ver mer folk på ga­tor­na! sä­ger hon.

Nar­ko­ti­ka­han­deln finns i vårt sam­häl­le, på vis­sa plat­ser vet vi att det sker mer el­ler mind­re öp­pet.

Gran­nar i Broms­ten är oro­li­ga för den drog­för­sälj­ning som pågår i de­ras om­rå­de. De mö­ter nu lokalpolisen för ett sam­tal. ORO­LI­GA. FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.