M-topp mäk­ti­gast i Spånga-Tensta

Spånga Tidning - - Sidan 1 -

I för­ra vec­kan blev det klart. Ole-Jör­gen Pers­son (M), blir ord­fö­ran­de i Spånga-Tenstas stads­dels­nämnd den här man­dat­pe­ri­o­den. För­ra ons­dags­kväl­len rös­ta­de Mo­de­ra­ter­na i Stock­holm om vil­ka per­so­ner som får ord­fö­ran­de­pos­ter­na i de stads­dels­nämn­der, fack­nämn­der och kom­mu­na­la bo­lag där par­ti­et ska fat­ta klubban den här man­dat­pe­ri­o­den.

Se­dan ti­di­ga­re har ma­jo­ri­tets­par­ti­er­na M, C, L, KD och MP för­de­lat stads­de­lar­na mel­lan sig och Mo­de­ra­ter­na har de all­ra fles­ta ord­fö­ran­de­pos­ter­na.

Att det blev Ole-Jör­gen Pers­son som tar plat­sen i Spånga-Tensta för­vå­nar nog ing­en. För­ra man­dat­pe­ri­o­den satt han som vice ord­fö­ran­de i stads­de­len och han har va­rit le­da­mot i nämn­den se­dan 2004.

Det är dock förs­ta gång­en som Mo­de­ra­ter­na har ord­fö­ran­de­pos­ten i Spånga-Tensta se­dan stads­dels­nämn­der­na in­för­des.

Vil­ken är den vik­ti­gas­te frå­gan som du ska ta itu med nu?

– Det är trygg­he­ten. Vi hål­ler på med bud­ge­ten för näs­ta år för he­la sta­den och trygg­hets­frå­gan kom­mer att ge­nom­sy­ra den. Må­let är helt klart att Spånga-Tensta ska ta del av de sats­ning­ar som be­slu­tas. Ord­nings­vak­ter är till ex­em­pel en pri­o­ri­te­rad frå­ga, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son. Han fort­sät­ter: – Ock­så mju­ka­re vär­den är vik­ti­ga, som hur vi kan få fler män­ni­skor att rö­ra sig i

Spånga cent­rum ef­ter kloc­kan 17?

Integ­ra­tion lig­ger ock­så högt på agen­dan, även in­om själ­va stads­de­len, en­ligt OleJör­gen Pers­son.

– Det finns ett vär­de i att hit­ta kon­tak­ty­tor mel­lan Spånga och Tensta, så att folk kän­ner att de är en del av en hel­het, sä­ger han.

Den tred­je punk­ten han lyf­ter hand­lar om den tur­bu­len­ta hös­ten som gått – at­tac­ker­na mot stads­de­lens lo­ka­ler och den för­re stads­dels­di­rek­tö­ren som fick slu­ta plöts­ligt.

Det finns ett vär­de i att hit­ta kon­tak­ty­tor mel­lan Spånga och Tensta, så att folk kän­ner att de är en del av en hel­het.

– Nu mås­te vi få lugn och ro i för­valt­ning­en och ar­be­ta lång­sik­tigt med det. Hur kom­mer det att mär-

kas att det är en mo­de­rat som hål­ler i klubban?

– Mitt mål är att va­ra ly­hörd för al­la go­da in­spel, pre­cis som jag tyc­ker att min fö­re­trä­da­re Sus An­ders­son (MP) har va­rit, sä­ger han och tilläg­ger:

– Sen be­ty­der det ock­så att nämn­den nu får en ord­fö­ran­de som all­tid har slips. Jag tyc­ker det är vik­tigt att hål­la på det for­mel­la, att det är viss ord­ning och re­da, det är sån jag är som per­son. Men kom­bi­ne­rat med hu­mor! Stel­la Papapanagiotou

Ole-Jör­gen Pers­son (M) var vice ord­fö­ran­de för­ra man­dat­pe­ri­o­den. Nu tar han över klubban. TAR ÖVER. FOTO: STEL­LA PAPAPANAGIOTOU

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.