Bar­nen har fat­tat, så när ska vux­na fat­ta?

Spånga Tidning - - Spånga - LOU­I­SE BORN­HALL Re­por­ter Pra­ta med mig! lou­i­se.born­hall @di­rekt­press.se

E

fter att ha sut­tit hu­kad med hal­va över­krop­pen un­der vas­ken, för att sor­te­ra veckans skräp i oli­ka på­sar, kom­mer jag ner till soprum­met. Som van­ligt möts jag av en syn som in­te slu­tar att för­vå­na mig. I plastå­ter­vin­ning­en lig­ger det tid­ning­ar. Bland me­tallav­fal­let lig­ger det plast. Och i kar­ton­gin­sam­ling­en lig­ger det en plast­på­se – med gam­la skor i.

Så här ser det ut varen­da gång jag släng­er mi­na källsor­te­ra­de so­por. Trots att det ovan­för var­je sop­kärl finns bå­de text och bild som visar vad som ska släng­as var. Så hur svårt kan det va­ra, el­ler rät­ta­re sagt, hur lat kan man va­ra?

Ett barns­ligt be­te­en­de, tän­ker jag. Men det rå­kar fak­tiskt va­ra mot­sat­sen till vad det är.

I vec­kan träf­fa­de jag en klass sju­å­ring­ar i Barkar­bys­ta­den som ploc­ka­de skräp på ga­tor­na där och åter­vann vad de hit­ta­de (myc­ket, ty­värr), ihop med sin lä­ra­re. Och de ha­de full koll på vad som gäll­de – fär­gat glas för sig, ofär­gat för sig.

– Vis­sa vux­na kanske in­te bryr sig om na­tu­ren, el­ler så är de la­ta, sa Key­la, 7, om allt skräp som vux­na slängt på mar­ken.

Härom­vec­kan träf­fa­de min kol­le­ga ni­o­å­ring­ar­na Leo och Lo­ve i Väl­ling­by, som kom­mit med för­slag till mil­jö­för­valt­ning­en om hur sko­lor kan an­vän­da sitt matav­fall, och om att det bor­de fin­nas fler åter­vin­nings­sta­tio­ner i Sve­ri­ge. Sam­ti­digt har 15-åri­ga Gre­ta Thun­bergs skol­strejk för kli­ma­tet in­spi­re­rat män­ni­skor till lik­nan­de ma­ni­fes­ta­tio­ner värl­den över.

Det­ta sam­ma höst som jag skri­vit om att en åter­vin­nings­sta­tion i Skäl­by nu­me­ra ka­me­raö­ver­va­kas. An­led­ning­en? Folk dum­par möb­ler och kyl­skåp där, fast det ba­ra finns kärl för plast och för­pack­ning­ar.

Bar­nen har up­pen­bar­li­gen fat­tat gre­jen, och jag kän­ner mig glad över att de är fram­ti­dens sop­sor­te­ra­re och kli­mat­käm­par. Frå­gan är ba­ra när vi vux­na ska bör­ja ta vårt an­svar?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.