Fär­re bo­stä­der be­va­rar Riss­ne­sko­gen

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stella Papapanagiotou

Det här vi­sar att de in­te tar in­teg­ra­tions­frå­gor­na på all­var.

Det pla­ne­ra­de bo­stads­pro­jek­tet Spång­a­da­len som ska kny­ta sam­man Broms­ten, Tens­ta och Rin­ke­by, kan ban­tas. För­ra vec­kan gav den grön­blå ma­jo­ri­te­ten i upp­drag att gö­ra om sto­ra de­lar av pla­nen.

Un­der för­ra man­dat­pe­ri­o­den togs ett förs­ta för­slag fram för ny be­byg­gel­se i Spång­a­da­len. Må­let med pro­jek­tet är att kny­ta ihop stads­de­lar­na Broms­ten, Tens­ta och Rin­ke­by bå­de fy­siskt och so­ci­alt.

Om­rå­det är ett av fy­ra fo­kus­om­rå­den där sta­den vill mins­ka seg­re­ga­tio­nen. I pro­gram­met in­går 1 500–1 700 lä­gen­he­ter och rad­hus, en ny F–9-sko­la, för­sko­lor, par­ker, nya vägar och cy­kel­stråk.

Un­der sam­rå­det i vå­ras kri­ti­se­ra­de bå­de bo­en­de och re­miss­in­stan­ser att man vil­le byg­ga i Riss­ne­sko­gen.

På stads­bygg­nads­nämn­dens sam­man­trä­de för­ra fre­da­gen fick po­li­ti­ker­na ta ställ­ning till resu­ta­tet av sam­rå­det in­klu­si­ve kon­to­rets för­slag på ju­ste­ring­ar som bland an­nat in­ne­bar att be­va­ra mer av sko­gen.

Men det som an­togs var ett eget för­slag från den grön­blå ma­jo­ri­te­ten. De vill att pla­nen görs om ut­i­från nya di­rek­tiv, bland an­nat att Riss­ne­sko­gen in­te ska be­byg­gas.

S: Vi är be­svik­na

Ur­sprungsidén om att för­länga Fro­de­vä­gen ge­nom öst­ra de­len av sko­gen, från Broms­ten till Rin­ke­by­strå­ket – med bo­stä­der längs vägen – sä­ger man nej till.

Ko­lo­ni­om­rå­det, där någ­ra av lot­ter­na var tänk­ta att flyt­tas för att gö­ra plats för sko­lan, ska be­hål­las som det är och skol­går­den pla­ne­ras om.

För­re stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) är upp­rörd.

– Det här vi­sar att de in­te tar in­teg­ra­tions­frå­gor­na på all­var. Det blir in­te nå­got sam­band mel­lan stads­de­lar­na nu, sä­ger han.

I ma­jo­ri­tets­för­sla­get finns inga siff­ror på hur många bo­stä­der pro­jek­tet bör in­ne­hål­la.

– Vi har lå­tit vå­ra ex­per­ter tit­ta på det här i dag och slut­sat­sen är att det in­ne­bär 800– 1 000 fär­re bo­stä­der i Spång­a­da­len. För att få eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar för pro­jek­tet be­hövs vo­ly­men 1 500–1 700 bo­stä­der, sä­ger Jan Va­le­skog.

M: Vill att det ri­tas om

Men Jo­a­kim Lars­son (M), stads­bygg­nads­bor­gar­råd av­vi­sar op­po­si­tio­nens kri­tik.

– Vi kan in­te sä­ga att pro­jek­tet ban­tas i nu­lä­get. Det vo­re bra om ni­vån 1 500– 1 700 bo­stä­der kan bi­be­hål- las. Men vi vill att man ri­tar om och be­va­rar sko­gen. Om vi in­te lyss­nar på syn­punk­ter­na som kom­mit in så fyl­ler in­te sam­rå­den nå­gon funk­tion, sä­ger Jo­a­kim Lars­son.

Som kom­pen­sa­tion för att man tar bort bo­stä­der från sko­gen vill ma­jo­ri­te­ten byg­ga ett högt hus vid kors­ning­en Tensta­vä­gen/Spånga kyrk­väg. De vill ock­så se mer kvar­ters­struk­tur och prö­va möj­lig­he­ten att byg­ga rad­hus sö­der om Riss­ne­sko­gen.

Jo­a­kim Lars­son me­nar att må­let med pro­jek­tet, att kny­ta ihop Broms­ten, Tens­ta och Rin­ke­by, kan nås även om man in­te drar Fro­de­vä­gen med bo­stä­der ge­nom sko­gen.

– Bi­lar och bus­sar får i stäl­let kö­ra runt, vid Broms­tens­glug­gen, men det skul­le kun­na bli en gång- och cy­kel­ba­na ge­nom sko­gen. Att få bort bar­riä­ref­fek­ter­na mel­lan om­rå­de­na är jät­te­vik­tigt, det är prio ett, sä­ger Jo­a­kim Lars­son.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON ILLUSTRATION: WHITE ARKITEKTER

BEVARAS . i Den nya pla­nen så ska Riss­ne­sko­gen bevaras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.