Kvin­no­jou­ren re­do för jul

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz [email protected]­rekt­press.se

En­ligt bå­de po­li­sen och kvin­no­jou­ren i Väs­te­rort blir fler ut­sat­ta för våld i nä­ra re­la­tion un­der jul­hel­gen. Nu rus­tar kvin­no­jou­ren för att kun­na hjäl­pa fler kvin­nor.

På Stock­holm Väst tjej- och kvin­no­jour kan tje­jer och kvin­nor som ut­sätts för våld i nä­ra re­la­tion få stöd och hjälp. Dels ge­nom stöd­sam­tal på te­le­fon men ock­så hjälp med att ord­na skyd­dat bo­en­de, om kvin­nan be­hö­ver det.

– Vi har en lä­gen­het med plats för två kvin­nor och de­ras barn. Of­tast är det So­ci­al­tjäns­ten som hör av sig till oss när en kvin­na be­hö­ver skyd­dat bo­en­de, sä­ger Ka­rin Andersson, verk­sam­hets­chef på Stock­holm Väst tjej- och kvin­no­jour.

En­ligt po­li­sens hem­si­da ökar an­ta­let an­mäl­ning­ar när det gäl­ler våld i nä­ra re­la­tion of­ta ef­ter jul­hel­gen. Ka­rin Andersson sä­ger att hon kän­ner igen den bil­den.

– Ge­ne­rellt så för­sö­ker många hål­la ihop fa­mil­jen in­för jul men se­dan ökar tryc­ket hos oss ef­ter jul. Vi kom­mer kun­na mö­ta det, vi ska pre­cis sät­ta oss och pra­ta om det, sä­ger hon.

För­u­tom det skyd­da­de bo­en­det och sam­tals­stöd via te­le­fon kan kvin­no­jou­ren er- bju­da stöd ge­nom rätts­pro­ces­ser och vård­nads­tvis­ter. Tje­jer kan ock­så hö­ra av sig till dem via chat­ten på hem­si­dan. Ka­rin Andersson är ny verk­sam­hets­chef i Väs­te­rort och sä­ger att de just nu pla­ne­rar hur de ska ut­veck­la verk­sam­he­ten näs­ta år.

– Vi hop­pas på att kun­na star­ta upp stöd­grup­per för vålds­ut­sat­ta tje­jer, kvin­nor och även män. Våld är ald­rig okej och det är all­tid för­ö­va­ren som ska ta he­la an­sva­ret för si­na eg­na hand­ling­ar. Ing­en ska be­hö­va le­va med våld, det är en mänsk­lig rät­tig­het, sä­ger hon.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

GER STÖD. Till kvin­no­jou­ren kan du som upp­le­ver våld el­ler hot om våld i nä­ra re­la­tion vän­da dig för hjälp och stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.