Nya hu­sen som blir kla­ra för in­flytt i år

Spånga Tidning - - Sidan 1 -

Över 600 bo­stä­der kom­mer bli fär­di­ga i Väs­te­rort un­der 2019. I Spånga kom­mer hy­res­rät­ter­na i om- rå­det mitt emot Spånga sta­tion stå kla­ra att ta emot flytt­las­sen i mars.

HÄSSELBY VILLASTAD

Vid Bloms­ter­kungs­vä­gen 116 är det snart dags för in­flytt­ning i de 66 bo­stads­rättslä­gen­he­ter­na som byggs i kvar­te­ret Kron­bla­det 1. De är för­de­la­de i tre huskrop­par och blir i stor­le­ken ett till tre rum och kök. De fles­ta lä­gen­he­ter­na får bal­kong el­ler al­tan och i mit­ten av hu­sen blir det en in­ner­gård med bland an­nat cy­kel­par­ke­ring­ar.

In­flytt­ning: April 2019

”SKÖNT ATT DET BLIR KLART”

– Det blir skönt när det är klart, jag tyc­ker hu­set är snyggt, sä­ger Britt-Ma­rie Wal­de­li­us, och får med­håll av ma­ken Gö­ran Wal­de­li­us och gran­nar­na Ul­la och Stu­re Ös­ter­dahl, som har barn­bar­net Sa­ga på be­sök. De bor i ett fler­bo­stads­hus nä­ra Vällingby parkstad och gil­lar att det för­u­tom bo­stä­der även pla­ne­rats för bu­tikslo­ka­ler. Än­nu finns le­di­ga lä­gen­he­ter kvar. – Jag hop­pas de får sålt al­la lä­gen­he­ter i tid, an­nars blir det tufft för för­e­ning­en, sä­ger Stu­re Ös­ter­dahl.

HÄSSELBY STRAND

I Hässelby strand cent­rum hål­ler de sista bo­stä­der­na nu på att bli kla­ra i kvar­te­ret Mynt­ka­bi­net­tet. Det blir 161 bo­stads­rättslä­gen­he­ter som byggs av ALM Equi­ty. I hu­set blir det även tre bu­tikslo­ka­ler, det är dock in­te klart vil­ka som ska hy­ra dem. Sam­ti­digt job­bar sta­den med att rus­ta upp Mal­tes­holmstor­get som blir ett helt nytt torg. Bland an­nat blir det ny sten­lägg­ning, plan­te­ring­ar och träd. Det blir ock­så nya sitt­plat­ser och en ny tor­gy­ta. Tor­get be­räk­nas bli klart un­der hös­ten 2019. I vår på­bör­jas ock­så ar­be­tet med en ny ron­dell.

In­flytt­ning: Mars 2019.

VÄLLINGBY PARKSTAD

I Vällingby parkstad, Råcksta, byggs 152 bo­stads­rättslä­gen­he­ter med ett till fem rum och kök. Lä­gen­he­ter­na är för­de­la­de på två huskrop­par. Al­la lä­gen­he­ter har bal­kong och pent­house­vå­ning­ar­na får te­rass, i det tred­je hu­set kom­mer det fin­nas ett gym för de bo­en­de och en över­natt­nings­lä­gen­het som kan hy­ras till gäs­ter. Ut­ö­ver det blir det bu­tikslo­ka­ler. På ett av hu­sen blir det en tak­te­rass som kan an­vän­das av de bo­en­de.

In­flytt­ning: Mars 2019.

HYRESRÄTTER I SPÅNGA CENT­RUM

I kvar­te­ret Hed­vig mitt emot Spånga sta­tion byg­ger Svens­ka bo­stä­der på de be­fint­li­ga tre­vå­nings­hu­sen med yt­ter­li­ga­re två vå­ning­ar. Sam­ti­digt rustas de gam­la lä­gen­he­ter­na upp och hu­sen får hiss. Man har även byggt ett nytt punkt­hus i kvar­te­ret som används som eva­ku­e­rings­lä­gen­he­ter för de gam­la hy­res­gäs­ter­na i låg­hu­sen un­der på­bygg­nad och re­no­ve­ring. Där­ef­ter kom­mer även des­sa lä­gen­he­ter hy­ras ut. I år blir 20 av de 51 nya lä­gen­he­ter­na kla­ra fär­di­ga.

In­flytt: Mars 2019.

MARIEHÄLL

Kvar­te­ret Säm­jan 2 byggs i Mariehäll in­till par­ken Trol­lo­la-sko­gen. Kvar­te­ret kom­mer be­stå av to­talt 239 lä­gen­he­ter för­de­la­de på tolv trappupp­ång­ar. Un­der kvar­te­ret byggs ett stort och rym­ligt ga­rage med 196 bil­plat­ser och 10 plat­ser för rö­rel­se­hind­ra­de. Mitt i om­rå­det kom­mer det fin­nas le­ky­tor, ute­möb­ler och gröny­tor. Det kom­mer även fin­nas ett ge­men­samt växt­hus där all­la får till­gång att od­la si­na fa­vo­rit­väx­ter.

In­flytt: Ok­to­ber 2019.

LILLSJÖNÄS

I kvar­te­ret Lillsjönäs i Abra­hams­berg byggs 45 nya bo­stä­der. Lä­gen­hets­för­del­ning­en är 1–5 rum och kök, från 30 till 125 kvm. De fles­ta med bal­kong el­ler ute­plats. Bygg­na­den in­ne­hål­ler ock­så ut­rym­men som till ex­em­pel tvätt­stu­ga, cy­kel­rum och åter­vin­nings­rum. Fas­tig­he­ten är U-for­mad och be­står av två trapp­hus med put­sa­de fa­sa­der.

Mars-april 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.