Qu­een vill bry­ta ta­bun om hiv

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz 073-600 69 36 eve­li­[email protected]­rekt­press.se

Idag le­ver un­ge­fär 165 barn och unga med hiv i Sve­ri­ge. En av dem är 23-åri­ga Qu­een Abe­ra från Stock­holm – som käm­par för att bry­ta stig­mat kring hiv. För trots att myc­ket har hänt me­di­cinskt finns det kvar, me­nar hon. – Fy­siskt har jag in­te märkt av att jag har hiv se­dan jag var li­ten. För mig är det mer en psy­kisk sjuk­dom som kan ska­pa ång­est, bå­de hos den som har hiv och hos fa­milj och vän­ner, sä­ger Qu­een Abe­ra.

Hiv är en kro­nisk sjuk­dom som är bå­de smitt- och symp­tom­fri när den be­hand­las rätt. Men trots att det har hänt väl­digt myc­ket me­di­cinskt se­dan 1980- och 90-ta­let me­nar Qu­een att det fort­fa­ran­de finns ett stig­ma kring sjuk­do­men.

– Räds­lan häng­er kvar hos folk. Jag tror att det be­ror på kun­skaps­brist och att folk in­te kan för­stå kon­cep­tet smitt­fri hiv. Många som le­ver med hiv blir då­ligt be­möt­ta av sjuk­vår­den el­ler ne­kas vård, sä­ger Qu­een.

Bör­ja­de fö­re­lä­sa

Sam­ti­digt ser hon en at­ti­tyd­för­änd­ring hos yng­re män­ni­skor och möt­tes själv ba­ra av po­si­ti­va re­ak­tio­ner när hon bör­ja­de pra­ta öp­pet om sjuk­do­men.

– När jag var li­ten sa min pap­pa ”det här pra­tar vi in­te om” så fram tills för ett par år be­rät­ta­de jag in­te för nå­gon. Men se­dan pra­ta­de jag om det med kom­pi­sar, bör­ja­de fö­re­lä­sa li­te och märk­te att ef­ter­frå­gan öka­de, sä­ger Qu­een.

Qu­een kom till Sve­ri­ge från Eti­o­pi­en som femå­ring, till­sam­mans med sin pap­pa och bror. Ef­tersom ing­en viss­te att hon ha­de hiv var hon obe­hand­lad och väl­digt sjuk. Men när hon fick di­a­gno­sen och be­hand­ling för­svann symp­to­men.

– När jag var li­ten kun­de jag ingen­ting om hiv och tänk­te in­te alls på det. Men när jag var runt 12,13 år bör­ja­de jag fun­de­ra på var­för just jag ha­de hiv, var­för jag mås­te äta me­di­cin och sånt, sä­ger hon.

Hur hon smit­ta­des är en gå­ta

Ge­nom sjuk­vår­den fick hon hjälp med svar på si­na frå­gor. Men hur Qu­een blev smit­tad är en frå­ga hon ald­rig kom­mer att få svar på.

– Jag kan ha bli­vit smit­tad av min mam­ma men det kan ock­så va­ra ge­nom spru­tor vid till ex­em­pel vac­ci­ne­ring i Eti­o­pi­en. För­ut tyck­te jag att det var jät­te­job­bigt att in­te ve­ta men det gör jag in­te läng­re, sä­ger Qu­een.

Även om hon idag in­te har sam­ma ång­est upp­står si­tu­a­tio­ner som är svå­ra att han­te­ra. Till ex­em­pel: Ska man be­rät­ta för nå­gon man dej­tar och när är i så fall rätt lä­ge?

– Man har ett myc­ket stör­re an­svar och fler skyl­dig­he­ter än den man dej­tar. Först be­stäm­ma om man ska be­rät­ta och i så fall ut­bil­da per­so­nen och se­dan ta hand om den per­so­nens käns­lor, sä­ger Qu­een.

Ing­en skyl­dig­het att be­rät­ta

När be­hand­ling­en fun­ge­rar kan den be­hand­lan­de lä­ka­ren skri­va ett in­tyg om att per­so­nen in­te är skyl­dig att in­for­me­ra sex­part­ners om att hen har hiv. Men även om man in­te mås­te be­rät­ta me­nar Qu­een att bå­de be­slu­tet och re­ak­tio­ner­na ef­teråt gör dej­ting­li­vet kom­pli­ce­rat.

– Jag dej­ta­de en kil­le som in­te re­a­ge­ra­de bra när jag be­rät­ta­de. Även om han lo­giskt kun­de för­stå att det in­te fanns nå­gon risk för ho­nom så blev han rädd, sä­ger Qu­een.

Där­för kan det va­ra skönt att pra­ta med and­ra som de­lar lik­nan­de er­fa­ren­he­ter. Barn­hiv­cent­rum an­ord­nar Hiv­sko­la för barn och unga som le­ver med hiv. Där job­bar Qu­een med barn mel­lan 10 och 17 år.

– De får ut­bild­ning om hiv och kan dis­ku­te­ra oli­ka sa­ker. Det finns ock­så för oss mel­lan 18 och 26 år vil­ket är jät­te­bra! Hiv­sko­lan har gett mig vän­ner för li­vet, sä­ger Qu­een.

Räds­lan häng­er kvar hos folk. Jag tror att det be­ror på kun­skaps­brist och att folk in­te kan för­stå kon­cep­tet smitt­fri hiv.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

UTBILDAR. Qu­een Abe­ra, 23, le­ver med smitt­fri hiv. Hon fö­re­lä­ser och job­bar på Hiv­sko­lan för barn som ar­ran­ge­ras var­je år av barn­hiv­cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.