Nya rön om det älds­ta dägg­dju­ret

De här fos­si­len be­skrivs som män­ni­skans för­fä­der men på­min­ner mest om möss.

Spannande historia 2018 - - Nytt Om Gammalt -

På Ju­ras­sic Co­ast i söd­ra Eng­land har man hit­tat fos­si­le­ra­de tän­der som tros va­ra 145 mil­jo­ner år gam­la. Fyn­det har pub­li­ce­rats i tid­skrif­ten Ac­ta Pa­laen­to­lo­gi­ca Po­lo­ni­ca. Pro­fes­sor Ste­ve Sweet­man vid uni­ver­si­te­tet i Ports­mouth me­nar att fyn­det kom­mer från en li­ten rått­lik­nan­de va­rel­se.

” Tän­der­na är så högt ut­veck­la­de att jag ge­nast för­stod att jag tit­ta­de på res­ter­na ef­ter ett dägg­djur från äld­re kri­ta som ha­de mer ge­men­samt med dem som lev­de se­na­re un­der den pe­ri­o­den – runt 60 mil­jo­ner år se­na­re.”

En­ligt fors­kar­na till­hör de här fos­si­len dess­utom den evo­lu­tions­lin­je som le­der än­da fram till män­ni­skan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.