En li­ten gna­ga­re som är när­ma­re släkt med ele­fan­ten än med näbb­mu­sen

Spannande historia 2018 - - Nytt Om Gammalt -

Spring­näbb­mu­sen är värl­dens snab­bas­te lil­la dägg­djur och le­ver över he­la Afri­ka, bå­de på stäp­pen, i djung­eln och på sa­van­ner­na. Den blir ba­ra en el­ler ett par de­ci­me­ter lång, men även om den ser ut som en näbb­mus är den ge­ne­tiskt sett mer lik ele­fan­ten. Den spe­ci­el­la no­sen kan vri­das och an­vän­das som en sna­bel för att le­ta ef­ter mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.