Vi­king

700–1000-TA­LET

Spannande historia 2018 - - De Gamla Kulturerna -

De bru­ta­la vi­king­ar­na här­ja­de i kust­stä­der över he­la Eu­ro­pa.

Det ang­lo­sax­iska Stor­bri­tan­ni­en an­greps av nord­bor från Skan­di­na­vi­en i en lång rad plund­rings­tåg. Vi­king­ar­na drog upp si­na lång­skepp på strän­der­na och plund­ra­de sam­häl­le­na in­nan de åter­vän­de till far­ty­gen med sitt vär­de­ful­la byte. Med ti­den blev an­grep­pen allt tä­ta­re, och i nor­ra och öst­ra Eng­land in­rät­ta­des ett om­rå­de som kal­la­des Da­ne­la­gen. Väl­bär­ga­de vi­king­ar an­vän­de dub­be­leg­ga­de svärd, men de fles­ta kri­ga­re an­vän­de yx­or el­ler spjut i stri­den.

Vi­king­ar­na ha­de ing­en stan­dar­di­se­rad tak­tik, vil­ket gav dem fler val­möj­lig­he­ter på slag­fäl­tet. Strids­käm­par som kal­la­des bär­sär­kar sving­a­de enor­ma, dub­be­leg­ga­de yx­or i när­kamp och me­ja­de ner al­la som kom i de­ras väg.

Vi­king­ar­na var upp­vux­na med kri­get som nöd­vän­dig­het och ha­de ap­tit på strid. Lång­skep­pen la­de till för snab­ba an­grepp som över­rump­la­de fi­en­den och för­hind­ra­de motan­grepp. Den tak­ti­ken gjor­de att vi­king­ar­na kun­de er­öv­ra in­te ba­ra de­lar av de brit­tis­ka öar­na, ut­an ock­så ter­ri­to­ri­er i Spa­ni­en, Frank­ri­ke och Ryss­land. Kej­sa­ren i det östro­mers­ka Kon­stan­ti­no­pel (nu Istan­bul) ha­de till och med en egen liv­vakt be­stå­en­de av nord­män, Vä­ringa­gar­det, med någ­ra av den ti­dens mest hård­bar­ka­de le­go­sol­da­ter.

Vi­king­ar­na kan ha va­rit de förs­ta eu­ro­pé­er som gick i land i Ame­ri­ka, fle­ra Viss­te du att ... h hund­ra år fö­re Co­lum­bus.

”Väl­bär­ga­de vi­king­ar an­vän­de dub­be­leg­ga­de svärd.”

UTVALDA VA­PEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.