Nin­ja

900–1600-TA­LET

Spannande historia 2018 - - De Gamla Kulturerna -

Nin­jor­na höll sig i skug­gor­na och slog till i det tys­ta.

En av de mest be­röm­da lönn­mör­dar­na i histo­ri­en är nin­jan, en far­lig mot­stån­da­re i det fe­o­da­la Ja­pan. De kal­la­des ock­så shi­no­bi. En­ligt folk­tron var den förs­ta nin­jan en sa­mu­raj som bröt mot bus­hi­do­lä­ran för att stri­da mot de för­tryc­kan­de härs­kar­na.

Nin­jor­na prak­ti­se­ra­de nin­jutsu, osyn­lig­he­tens konst, som om­fat­ta­de sär­skil­da strids­e­gen­ska­per och för­må­gan att hål­la sig dold. En nin­ja var mot­sat­sen mot en sa­mu­raj och istäl­let för att föl­ja reg­ler ba­se­ra­de på bus­hi­do dräp­te de med gläd­je fi­en­der i det för­dol­da, nå­got som en sa­mu­raj be­trak­ta­de som omo­ra­liskt. Det led­de dock in­te till att de bå­da grup­per­na var fi­en­der, ut­an istäl­let lej­des nin­jor of­ta för att hjäl­pa sa­mu­ra­jer­na.

En van­lig upp­fatt­ning är att nin­jan all­tid är svart­klädd, men de kläd­de sig för att in­te väc­ka upp­märk­sam­het och kun­de där­för li­ka gär­na an­vän­da ci­vi­la klä­der. I strid an­vän­de nin­jor­na van­li­ga ja­pans­ka va­pen, men ock­så sin egen spe­ci­al­ut­rust­ning. Shu­ko var en li­ten an­ord­ning som an­vän­des för att klätt­ra på väg­gar, och tes­sen var en sol­fjä­der i me­tall som kun­de an­vän­das som va­pen och som skydd.

Det var in­te ba­ra män som del­tog i nin­ja­stri­der. Det be­rät­tas om kvinn­li­ga nin­jor, ku­no­ichi, som kläd­de sig som tjä­na­rin­nor el­ler dan­sers­kor och in­fil­tre­ra­de fort och lä­ger för att kom­ma när­ma­re ett mål.

”Det finns be­rät­tel­ser om kvinn­li­ga nin­jor, ku­no­ichi.”

På av­bild­ning­ar är nin­jor of­ta kläd­da i svart från topp till tå, men kläd­seln an­vän­des ba­ra när det var nöd­vän­digt, till ex­em­pel vid hem­li­ga upp­drag om nat­ten. Även om de ha­de svärd och and­ra va­pen slogs nin­jor­na ba­ra när det var ab­so­lut nöd­vän­digt. De fö­re­drog lönn­mord el­ler att sam­la in­for­ma­tion i det för­dol­da.Be­röm­da slag ... NANBOKUCHOKRIGEN 1331–1392, ONINKRIGET 1467–1477, UTVALDA VA­PEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.