Spännade Historia vol. 2

Zulukrigar­e

FÖRE KOLONSIERI­NGEN–1800-TALET

-

Männen som utmanade de europeiska imperialis­terna perialiste­rna

Zuluerna var indelade i regementen, gementen, så kallade ibutho, med hundratals ratals eller tusentals krigare. Största delen av styrkan bestod av unga, ogifta män, och för att förlänga tjänstgöri­ngstiden fick de oftast inte gifta sig förrän i 35-årsåldern. En zulukrigar­e som gifte sig kunde nämligen lämna a ibuthon och då förväntade­s han inte strida da annat än när det var krig.

Sköldarna delades bara ut i krigstid och fick inte bäras när det var fred. Skälet var att man ville förhindra inbördeskr­ig. eskrig. Yngre regementen hade oftast mörkare sköldar, medan de mer erfarna försvarade rsvarade sig med sköldar i en ljusare ton. Själva älva skölden användes till att slå omkull ll fienden innan man stack honom med ett kort t spjut. Färgerna skulle hjälpa zululedarn­a att identifier­a de olika enheterna på slagfältet. tet. De hade ingen beredskaps­här och zulukrigar­na igarna reste hem till familjen mellan konflikter­na. na.

Hären hade inget proviantsy­stem, antsystem, utan levde bara av det naturen gav. Det gjorde operatione­rna korta, men ofta avgörande. Zuluerna kunde sin egen terräng bättre än någon och deras bakhållsan­grepp angrepp var därför mycket effektiva. Modet de visade i strid gjorde dem i stånd att besegra segra rivalisera­nde stammar, och de var hårda a motståndar­e för de invaderand­e européerna. na.

 ??  ?? UTVALDA VAPENBeröm­da slag ... SLAGET VID ISANDLWANA 1879, SLAGET VID RORKE’S DRIFT 1879
UTVALDA VAPENBeröm­da slag ... SLAGET VID ISANDLWANA 1879, SLAGET VID RORKE’S DRIFT 1879

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden