Be­grav­ning­ar och ri­tu­a­ler

Egyp­ti­er­na läm­na­de jor­de­li­vet jo till­sam­mans med al­la si­na ägo­de­lar.

Spannande historia 2018 - - De Gamla Kulturerna -

Långt fö­re dö­den bör­ja­de ri­ka egyp­ti­er byg­ga si­na gravkammare och fyl­la dem med allt de be­höv­de i li­vet ef­ter dö­den. Bord, sto­lar, vag­nar, smyc­ken och mu­mi­fi­e­ra­de hus­djur skul­le ga­ran­te­ra att sjä­len ald­rig sak­na­de nå­got. Mat var li­ka vik­tigt ef­ter dö­den, så rik­li­ga mäng­der vin, frukt och spann­mål be­grav­des ock­så. Till och med kött togs med i gra­ven. Det var of­ta sal­tat och mu­mi­fi­e­rat för att in­te rutt­na. En an­nan ut­väg var att av­bil­da mat på väg­gar­na, för de gam­la egyp­ti­er­na an­såg att bil­der var li­ka ät­ba­ra som de fy­sis­ka pro­duk­ter­na i döds­ri­ket.

Egyp­ti­er­na pla­ce­ra­de även shab­ti­er i grav­kam­ma­ren. Det var små fi­gu­rer av le­ra, trä el­ler sten som skul­le fun­ge­ra som tjä­na­re i li­vet ef­ter dö­den. Vis­sa av de dö­da be­grav­des med en el­ler två, me­dan and­ra – som fa­rao Ta­harqa – be­grav­des med över tu­sen.

Fat­ti­ga egyp­ti­ers gravkammare var mind­re över­då­di­ga, och de som be­fann sig längst ner på sam­hälls­ste­gen svep­tes ba­ra i tyg och be­grav­des i ök­nen med van­li­ga fö­re­mål som gry­tor, kru­kor och kanske ett va­pen. Så­väl fat­ti­ga som ri­ka fick dock en ce­re­mo­ni. Det an­sågs som nöd­vän­digt för att sjä­len skul­le kun­na ta sig vi­da­re till näs­ta liv.

Ri­ka egyp­ti­er fick över­då­di­ga be­grav­ning­ar där krop­pen följ­des av en pro­ces­sion av sör­jan­de och dan­san­de män­ni­skor. Två så kal­la­de ”ki­ter” fanns ock­så med. Det var kvin­nor vars roll var att sör­ja öp­pet. En­ligt den egyp­tis­ka tron skul­le sjä­len få det lät­ta­re i do­mens sal ju stör­re ut­tryck för sorg som vi­sats.

Vid grav­kam­ma­ren ut­för­de en präst ce­re­mo­nin ”öpp­nan­det av mun­nen”, där mu­mi­en res­tes och ett blad tryck­tes mot mun­nen. Där­ef­ter kun­de sjä­len an­das, ta­la och äta i li­vet ef­ter dö­den. Sam­ma ri­tu­al ut­för­des med ögon, ar­mar och ben för att sjä­len skul­le kun­na se och rö­ra sig. Kis­tan pla­ce­ra­des i en sar­ko­fag, of­fer­gå­vor läm­na­des, bö­ner läs­tes, och så för­seg­la­des grav­kam­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.