En gar­de!

Spannande historia 2018 - - De Gamla Kulturerna -

Viss­te du att ... Or­det du­ell kom­mer från la­ti­nets ”du­el­lum” som be­ty­der ”en kamp mel­lan två”.

Så åter­upp­rät­tar en gent­le­man sin ära med svär­dets hjälp.

1 Ut­tryck en for­mell ut­ma­ning Om en an­nan gent­le­man för­o­läm­par din hust­ru el­ler (än­nu vär­re) ut­ma­nar dig till du­ell ska du skri­va ner an­kla­gel­ser­na i ett brev och krä­va upp­rät­tel­se. Om han mot för­mo­dan skul­le ne­ka kan du kal­la ho­nom en feg us­ling.

5 Be­va­ra lug­net In­ta ut­gångs­po­si­tio­nen på över­ens­kom­met an­tal steg från varand­ra och bör­ja du­el­len när sig­nal ges. För att för­sva­ra ditt an­se­en­de mås­te du vi­sa mod un­der he­la du­el­len.

3 Följ eti­ket­ten När gent­le­män stri­der ska de föl­ja Co­de Du­el­lo, el­ler du­ell­ko­dex­en. Den anger reg­ler­na för en vär­dig du­ell. Des­sa kan va­ri­e­ra, men of­tast har den ut­ma­na­de par­ten rätt att väl­ja va­pen.

4 Gör dig re­do för strid Den ut­ma­na­de par­ten får väl­ja plats, men se­kun­dan­ten un­der­sö­ker om­rå­det för att se att det in­te finns oskä­li­ga för­de­lar. Du­el­lan­ter­na mås­te ock­så vi­sa att de in­te bär skydd. Det är klokt att ha en lä­ka­re till hands.

6 Äran är åter­upp­rät­tad Du­el­len är över när den förs­ta blods­drop­pen blir syn­lig. Äran är nu åter­upp­rät­tad. Det är in­te all­tid den för­när­ma­de par­ten som av­går med se­gern, ut­an ibland slu­tar det med att mot­stån­da­ren får strö salt i så­ren.

2 Be­stäm tid och plats Ut­se en vän till din se­kun­dant. Han mö­ter fi­en­dens se­kun­dant och de bå­da för­sö­ker nå en kom­pro­miss. Om blod­spil­lan in­te går att und­vi­ka be­stäm­mer de tid och plats för du­el­len och gör i ord­ning vap­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.