Or­nit­hop­ter

Da Vin­ci var fa­sci­ne­rad av fåg­lar­na som seg­la­de fram högt up­pe i luf­ten, och han gjor­de fle­ra upp­fin­nings­ri­ka rit­ning­ar av me­ka­nis­ka ving­ar.

Spannande historia 2018 - - Historiens Hjältar -

Da Vin­ci ob­ser­ve­ra­de fåg­lar och and­ra djur i flykt och blev be­satt av tan­ken på en an­ord­ning som kun­de få män­ni­skor att fly­ga. En av hans idéer var en or­nit­hop­ter som drevs av flax­an­de, me­ka­nis­ka ving­ar.

Da Vin­ci skrev mer än 35 000 ord och ri­ta­de 500 skis­ser av flyg­ma­ski­ner. Han för­stod att fåg­lar­na mås­te ha bå­de lyft­kraft och fram­drift för att hål­la sig i luf­ten, och att de styr­de med bå­de ving­ar och stjärt. Han snud­da­de vid tan­ken på tyngd­kraft och för­stod att flyg­ma­ski­ner mås­te va­ra så lät­ta som möj­ligt. Skis­ser­na vitt­na­de om kun­skap om ae­ro­dy­na­mik och vi­sa­de hur luft­ström­mar­na kun­de ström­lin­je­for­mas och hur luft­far­kos­ten ska­pa­de luft­mot­stånd. Det en­da pro­ble­met var män­ni­sko­krop­pen, som helt en­kelt in­te var byggd för att fly­ga. Den ha­de in­te hel­ler till­räck­lig mus­kel­kraft för att kun­na dri­va en me­ka­nisk ma­skin i luf­ten.

Ram Spak

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.