Pansar­vagn

Da Vin­cis mo­dell kan ses som en av­läg­sen släk­ting till strids­vag­nar­na från förs­ta världs­kri­get.

Spannande historia 2018 - - Historiens Hjältar -

”Ur­sprung­li­gen var det ox­ar och häs­tar som skul­le stå för ma­skin­kraf­ten.”

KRIGSMASKINER

Da Vin­ci upp­fann fle­ra mi­li­tä­ra an­ord­ning­ar som ha­de kun­nat re­vo­lu­tio­ne­ra slag­fäl­tet.

Med bruk av lösningar som re­dan fanns kun­de da Vin­cis sköld­padds­lik­nan­de ka­non­sy­stem be­man­nas med åt­ta per­so­ner och rö­ra sig över platt ter­räng. Ur­sprung­li­gen var det ox­ar och häs­tar som skul­le sör­ja för ma­skin­kraf­ten, men det var för trångt inu­ti vag­nen. Man­nar­na skyd­da­des av ett kraf­tigt, slut­tan­de tak och mitt i fanns ett torn med ut­sikt som gjor­de det möj­ligt att ori­en­te­ra sig. Pansar­vag­nen var en bra idé på papp­ret, men det var fle­ra sa­ker som gjor­de att den in­te kun­de fun­ge­ra. Pre­cis som med luft­skru­ven ha­de män­ni­sko­krop­pen helt en­kelt in­te till­räck­ligt med mus­kel­kraft för att dri­va den och de tun­na hju­len skul­le ha gjort att den lätt fast­na­de i gytt­ja.

Kraftö­ver­fö­ring tö­ver­fö­ring Kan Ka­no­ner Om man föl­jer da Vin­cis skiss drivs hju­len i mot­sat­ta rikt­ning­ar, vil­ket gör att strids­vag­nen in­te flyt­tar sig. Man tror att felet kan ha in­förts av­sikt­ligt för den hän­del­se att rit­ning­ar­na skul­le rå­ka i fi­en­dens hän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.