Hjul­båt

Far­ty­get med sko­vel­hjul var ett stort fram­steg jäm­fört med då­ti­dens år­driv­na bå­tar.

Spannande historia 2018 - - Historiens Hjältar -

”Da Vin­cis idéer på­ver­ka­des tro­li­gen av and­ra re­näs­sans­mäns upp­fin­ning­ar.”

HYDRAULISKA MA­SKI­NER

Da Vin­cis an­teck­nings­böc­ker in­ne­hål­ler fle­ra upp­slag till in­veck­la­de men än­då fullt fun­ge­ran­de vat­ten­driv­na ma­ski­ner.

In­nan för­brän­nings­mo­torn upp­fanns drevs far­tyg av vin­den el­ler med åror. Mel­lan 1487 och 1489 skrev da Vin­ci att en hjul­ba­se­rad me­ka­nism som bygg­de på en pen­del­rö­rel­se skul­le va­ra myc­ket mer ef­fek­tivt. Om åror­na er­sat­tes med sko­vel­hjul skul­le det bli lät­ta­re för bå­tar­na att gå mot ström­men.

Da Vin­ci var in­te först med idén om en båt som m drevs med sko­vel­hjul, ut­an de ita­li­ens­ka ka upp­fin­nar­na Tac­co­la och Fran­ce­sco di Gi­or­gio ha­de va­rit in­ne på lik­nan­de e lösningar. Men da Vin­cis för­slag var det mest ge­nom­för­ba­ra och re­a­lis­tis­ka. Ge­nom att tryc­ka ner pe­da­ler ska­pa­des en pen­del­rö­rel­se som om­vand­la­des till en ro­te­ran­de rö­rel­se och fick sko­vel­hju­len att snur­ra och skju­ta bå­ten fram­åt. Prin­ci­pen var den mot­sat­ta mot i en vat­ten­kvarn, va enk ef­tersom ma­ski­nen drev un­dan vatt­net istäl­let för att vatt­net drev un­dan ma­ski­nen.

SKUL­LE DEN HA FUN­GE­RAT? Med ång­mo­tor istäl­let för mus­kel­kraft som ener­gikäl­la fick sko­vel­hju­let se­na­re stor sprid­ning i he­la värl­den. Mest kän­da är hju­lång­ar­na på Mis­sis­sip­pi­flo­den i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.