Me­ka­nisk såg

En hyd­rau­lisk an­ord­ning som kon­stru­e­ra­des för att så­ga tim­mer snabbt och ef­fek­tivt.

Spannande historia 2018 - - Historiens Hjältar -

År 1478 be­skrev da Vin­ci en me­ka­nisk såg som gjor­de att man snabbt kun­de så­ga till vir­ke. Så­gen drevs med ener­gi från en vat­ten­kvarn, och de så­ga­de trä­va­ror­na an­vän­des som bygg­ma­te­ri­al. I syn­ner­het i krigs­tid var det vik­tigt att snabbt kun­na byg­ga mi­li­tär­bro­ar. Bro­ar­na var enk­la att trans­por­te­ra och kun­de snabbt byg­gas upp så att trup­per­na kun­de ta sig över en flod.

Me­ka­nis­men var re­la­tivt en­kel: en rän­na med vat­ten drev ett vat­ten­hjul och den ro­te­ran­de rö­rel­sen om­vand­la­des till en lin­jär rö­rel­se som fick såg­bla­det att rö­ra sig upp och ner. Me­ka­nis­men drev ock­så block och ve­vax­lar som gjor­de att tim­mer­stoc­ken rör­de sig mot så­gen. Pre­cis som det skovel­driv­na far­ty­get var även den me­ka­nis­ka så­gen en upp­fin­ning som va­rit påtänkt ti­di­ga­re. Än­nu en gång fång­a­de da Vin­ci upp och för­bätt­ra­de en smart idé.

Block Vat­ten­hjul Ener­gi­om­vand­ling Såg­ning Stock Den me­ka­nis­ka så­gen var en av da Vin­cis minst upp­fin­nings­ri­ka men mest ge­nom­för­ba­ra idéer. Det au­to­ma­tis­ka såg­sy­ste­met fun­ge­ra­de en­ligt sam­ma prin­cip som en vat­ten­kvarn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.