Fem fak­ta om… BILL GA­TES

Spannande historia 2018 - - Historiens Hjältar -

1 Micro­soft het­te in­te så från bör­jan

Ga­tes och Al­lens fö­re­tag het­te först Micro-soft, en kom­bi­na­tion av ”microcom­pu­ter” och ”soft­wa­re”. Men bin­de­strec­ket slo­pa­des ef­ter mind­re än ett år och där­med var det be­röm­da va­ru­mär­ket fött.

2 Han hit­ta­de på bus­streck i sko­lan

Par­häs­tar­na Ga­tes och Al­len blev en gång ut­vi­sa­de från sko­lans da­tor­sal ef­ter att ha ut­nytt­jat ett sä­ker­hets­hål för att skaf­fa sig mer da­tor­tid.

3 Han är värl­dens ri­kas­te man

I au­gusti 2017 upp­gick Ga­tes för­mö­gen­het till 90 mil­jar­der dol­lar (cir­ka 750 mil­jar­der kro­nor). Han har top­pat For­bes lis­ta över värl­dens ri­kas­te 18 av de 23 se­nas­te åren.

4 Han har skänkt enor­ma sum­mor till väl­gö­ren­het

Ga­tes och hust­run Melin­da har do­ne­rat mer än 20 mil­jar­der dol­lar till sin stif­tel­se. 8 mil­jar­der av des­sa har gått till att fi­nan­si­e­ra glo­ba­la häl­so­ut­ma­ning­ar.

5 Han är rid­da­re

Ga­tes har fått he­ders­ut­mär­kel­sen Knight Com­man­der of the Or­der of the Bri­tish Em­pi­re och Or­der of the Az­tec Eag­le av den mex­i­kans­ka re­ge­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.