En var­ma­re jord

Spannande historia 2018 - - Förhistorisk Tid -

Även om po­lar­di­no­sau­ri­er­na var väl rus­ta­de för ett liv i ky­lan är det osä­kert om de skul­le ha kla­rat de bist­ra för­hål­lan­de­na i Ark­tis och Antark­tis idag. Vår tids po­la­r­om­rå­den ut­sätts för så lå­ga tem­pe­ra­tu­rer att ba­ra de all­ra tå­li­gas­te livs­for­mer kan över­le­va där, till skill­nad från un­der meso­zo­i­kum då det fanns rik växt­lig­het i om­rå­de­na.

Tem­pe­ra­tu­ren där var myc­ket hög­re då tack va­re att mäng­den kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren var långt stör­re. Det värm­de pla­ne­ten, fick po­la­ri­sar­na att smäl­ta och ska­pa­de för­ut­sätt­ning­ar för liv. Un­der pe­ri­o­den ef­ter det att di­no­sau­ri­er­na för­svann och in­nan män­ni­skan gjor­de en­tré led­de na­tur­li­ga pro­ces­ser till att kol­di­ox­id­hal­ten sjönk och po­ler­na frös till igen.

Viss­te du att ... I de för­hi­sto­ris­ka antark­tis­ka sko­gar­na på­gick ffo­to­syn­te­sen dyg­net runt un­der po­lar­som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.