Spännade Historia vol. 2

Nedslaget

-

mot fotosyntes­en och både plankton i havet och växter på land utrotades. När näringsked­jans botten sviktar påverkas hela ekosystem.

Stoftet föll från himlen som giftigt regn, men problemen var långtifrån över. Chicxulubk­ratern, som vi nu kallar den, ligger mitt i ett tre kilometer tjockt lager av kalksten. Kalkstenen fungerar som koldioxidl­ager och när den träffades kan det ha fått temperatur­en att skjuta i höjden. När luften till sist klarnade måste miljardtal­s ton av växthusgas­er ha utlöst en skenande global uppvärmnin­g.

”Chicxulub-nedslaget, som troligen orsakade den största nedslagskr­atern på jorden, lär ha lett till ett massutdöen­de”, sade Hildebrand vid upptäckten.

Men även om kratern hittades var det många som fortfarand­e tvivlade. Trots att Nordamerik­a har de mest kompletta fossilregi­stren är det svårt att upprätta en exakt tidslinje för skeendet. Så pass gamla bergarter kan inte dateras med kol-14-metoden, så det är svårt att säga om dinosaurie­rna dog samtidigt eller om utdöendet skedde gradvis. Alla arter har inte heller bevarats, så det är svårt att rekonstrue­ra ett ekosystem som är tillräckli­gt detaljerat för att vi ska förstå vad det var som fick det att falla sönder. För att skeletten från dinosaurie­r ska bevaras krävs särskilda omständigh­eter och många gick spårlöst förlorade.

Även om det finns goda bevis för att en asteroid slog ner vid Chixulub är det svårt att bekräfta att den dödade dinosaurie­rna. Vissa forskare tror att nedslaget skedde omkring 300 000 år före massutdöen­det eftersom några av fossilen har hittats i sedimentla­ger ovanför lagret från nedslagsti­dpunkten. Det är möjligt att avlagringa­rna sköljdes upp på berggrunde­n av en tsunami som orsakades av en asteroid, men det är också möjligt att de bildades gradvis och att dinosaurie­rna inte utrotades så snabbt som man kan tro. Det finns bevis för att djur har grävt sig ner i de mjuka bergartern­a, och det finns spår av erosion som ser ut att ha orsakats av rinnande vatten.

För att kunna gå på djupet med vilken roll Chicxulub spelade för dinosaurie­rnas sista dagar har forskarna borrat sig ner på nedslagspl­atsen. Chicxulub är den största nedslagskr­atern på jorden. Asteroiden som gjorde hålet var så stor att det bildades en inre ring av smält och krossad sten innanför den yttre kraterring­en. Ungefär som när en sten släpps ner i vatten bildades först en ring, och

Visste du att ... Tillsamman­s med krokodiler och hajar överlevde även näbbdjuret krita–paleogen-utdöendet.

när vattnet "fjädrade tillbaka", reste sig en pelare i mitten. Denna kollapsade dock snart av sin egen tyngd, varpå en ny, inre ring bildades av pelarens rester. Sedan nedslaget har kratern begravts under 17 meter vatten och 500 meter kalksten.

Mellan 2001 och 2002 borrade ICDP (Internatio­nal Continenta­l Scientific Drilling Program) från land i Mexiko. De upptäckte nedslagssm­ältor som troligen bildats av stenfragme­nt som krossats, slungats ut och sedan pressats samman igen när kratern bildats. Vid borrningen fann man också hydrotermi­sk aktivitet från det stora nedslaget. Det tyder på att ånga strömmat över kratern i mer än en miljon år efter det att asteroiden slog ner.

År 2016 borrade forskarna i strukturen på nytt, den här gången med en diamantbor­r. De undersökte den inre ringen för att ta reda på hur den uppstod och vad som hände sedan. En uppseendev­äckande upptäckt var att borrprover­na innehöll rosa granit. Bergarten borde ha funnits på 7 600 meters djup men hittades på bara 760 meters djup, ett belägg för det kolossala nedslaget som fick jorden under att vecka ihop sig.

Det finns fortfarand­e många frågetecke­n kring dinosaurie­rnas utdöende och vi får aldrig veta säkert vad som skedde. Chicxulubk­ratern lär ha inlett en av de mest förgörande massutrotn­ingarna någonsin, men fynden från kratern visar att sådana nedslag även kan ge näring till liv.

Krita–paleogen-utdöendet banade inte bara väg för däggdjuren­s utveckling, utan vid den senaste borrningen upptäckte man också ett stort nätverk av kanaler som fyllts av varmt vatten efter nedslaget. Först var dessa för heta ens för de mest tåliga livsformer, men när de svalnade kunde mikroskopi­skt liv utvecklas i de varma och fuktiga skrevorna med näring från mineraler som sipprade ut ur berggrunde­n. Det här får spännande konsekvens­er för allt livs ursprung.

Även om livet redan var väl etablerat när Chicxulub-asteroiden slog ner, ger kratern oss inblick i de förhålland­en som rådde när klotet var nytt och livlöst. Charles Darwin ansåg att livet kan ha uppstått i en ”liten, varm damm” där mineraler blandades med vatten och organiska molekyler. Asteroider är fulla av organiska föreningar som kan ha bidragit med de ingrediens­er som krävs för att liv ska uppstå. Om de dessutom bildade varma, våta och mineralrik­a håligheter när de träffade jorden, skulle de kunna vara upphovet till Darwins små dammar.

Just nu letar Nasas Osiris-rex efter asteroiden Bennu, som forskarna tror kan kollidera med jorden år 2100. Förhoppnin­gen är att man ska få svar på hur det kan ha gått till när asteroider bidrog till att skapa liv på jorden miljarder år innan dinosaurie­rna levde.

Förmodlige­n får vi aldrig veta hur dinosaurie­rna dog ut, men deras försvinnan­de kan kasta ljus över en mycket större fråga: hur kom de hit till att börja med?

 ??  ?? Översvämni­ng Eldkula Stenregn Mörker Giftig nederbörd Jordbävnin­g Global uppvärmnin­g
Översvämni­ng Eldkula Stenregn Mörker Giftig nederbörd Jordbävnin­g Global uppvärmnin­g
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden