Ett li­tet ögon­blick kan gö­ra stor skill­nad

Spannande historia 2018 - - Förhistorisk Tid -

Chicx­u­lub­kra­tern lig­ger ut­an­för Mex­i­kos kust, på grunt vat­ten, där av­lag­ring­ar­na in­ne­höll sto­ra mäng­der kol och sva­ve. När as­te­ro­i­den slog ner slung­a­des des­sa äm­nen ut i at­mo­sfä­ren. 100 mil­jar­der ton sva­vel­par­tik­lar och kol fyll­de luf­ten, i form av kol­di­ox­id, kol­mo­nox­id och me­tan. Först re­flek­te­ra­de svav­let lju­set och kyl­de ner pla­ne­ten, men det skölj­des bort från him­len och föll som gif­tigt regn. Ko­let för­vand­la­de at­mo­sfä­ren till ett växt­hus, och de glo­ba­la tem­pe­ra­tu­rer­na steg kraf­tigt.

En Bbc-do­ku­men­tär av­slö­ja­de ny­li­gen att om ned­sla­get ha­de skett ba­ra någ­ra se­kun­der se­na­re skul­le as­te­ro­i­den ha lagt sig till ro djupt i ha­vet. Tsu­na­mi­vå­gor skul­le än­då ha vällt in över land, men de död­li­ga sva­vel- och växt­hus­ga­ser­na skul­le ald­rig ha kom­mit ut i at­mo­sfä­ren och di­no­sau­ri­er­na skul­le kanske ha över­levt.

Återupp­stån­del­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.