Gi­ral­da – det iko­nis­ka klock­tor­net

Spannande historia 2018 - - Byggnader, Platser & Landmärken -

Ka­te­dra­lens klock­torn var ur­sprung­li­gen en mi­na­ret i den gam­la mos­kén i Se­vil­la. Den bygg­des mel­lan 1184 och 1198 ef­ter rit­ning­ar av ar­ki­tek­ten Ah­med Ben Bas­so. Tor­net var av te­gel­sten och ha­de sto­ra, de­ko­ra­ti­va för­gyll­da bronsku­lor på top­pen. Ef­ter att Se­vil­la er­öv­rats av de krist­na på 1200-ta­let blev mi­na­re­ten om­byggd till klock­torn.

Un­der ett jord­skalv i mit­ten av 1300-ta­let för­stör­des de isla­mis­ka bronsku­lor­na och istäl­let upp­för­des ett stort, centralt klock­rum med ett kors längst upp. Men även det­ta er­sat­tes då re­näs­san­sar­ki­tek­ten Her­nán Ruiz den yng­re ri­ta­de ett nytt klock­torn. På top­pen ha­de det spi­ror med en stor brons­sta­ty som skul­le re­pre­sen­te­ra kris­ten­do­mens tri­umf. 1568 var tor­net fär­digt och många ar­ki­tek­ter har se­dan dess in­spi­re­rats av Gi­ral­das de­sign och in­tres­san­ta bland­ning av ar­ki­tek­to­nis­ka sti­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.