In­ka­le­den

Spännade Historia vol. 2 - - Byggnader, Platser & Landmärken -

In­ka­le­den är en fy­ra da­gar lång vand­ringstur som star­tar vid sta­den Chill­ca ut­an­för Cuzco. Man tar sig ge­nom de im­po­ne­ran­de An­der­na till änd­sta­tio­nen Machu Pic­chu.

I hund­ra­tals år var le­den till­räck­lig för inka­fol­kets nor­ma­la tra­fik och bud­skaps­bä­ra­re. Nu är den så ska­dad ef­ter någ­ra de­cen­ni­er med ryggsäck­stu­ris­ter att ge­nom­ström­ning­en mås­te be­grän­sas. Den pe­ru­ans­ka re­ge­ring­en re­gle­rar där­för hur många som får gå längs le­den var­je dag. De har satt en gräns på 500 per­so­ner in­klu­si­ve gui­de. I dag mås­te man sö­ka till­stånd 6–7 må­na­der i för­väg. För att und­vi­ka regn­pe­ri­o­den är det bäst att vand­ra på le­den mel­lan april och ok­to­ber.

För de som är mer be­kvämt lag­da går det tåg och bus­sar upp och ner i skyt­tel­tra­fik från mor­gon till kväll. Det finns ock­så and­ra, mind­re kän­da vägar som le­der till top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.