Vem var Va­si­lij den väl­sig­na­de?

Spannande historia 2018 - - Byggnader, Platser & Landmärken -

Att Va­si­lij­ka­te­dra­len se­na­re upp­kal­la­des ef­ter den en­de man som var mo­dig (el­ler ga­len) nog att för­öd­mju­ka Ivan den för­skräck­li­ge är yt­ter­lig­ga­re ett be­vis på hans oför­ut­säg­ba­ra na­tur.

Va­si­lij var en ju­ro­di­vyj el­ler en ”Kristi då­re”. I den rysk-or­to­doxa gre­nen av kris­ten­do­men var ”dår­skap för Kristus” att re­li­giö­sa män val­de att upp­fö­ra sig som om de var sin­nes­sju­ka för att främ­ja sin sak. Va­si­lij stal i bu­ti­ker för att ge till de fat­ti­ga, väl­te mat­bo­dar som sål­de un­der­må­lig mat, gick na­ken, lät sig ked­jas och fö­re­bråd­de Ivan för blods­ut­gu­tel­sen han för­or­sa­kat – och för att han in­te följ­de kyr­kan.

Även om onds­ka för­blev Ivans mest fram­trä­dan­de ka­rak­tärs­drag skyd­da­de han Va­si­lij och över­ös­te ho­nom med gå­vor. Han bar till och med hans kis­ta vid be­grav­ning­en. Att Va­si­lij kla­ra­de av att över­le­va den rys­ka vin­tern, trots att han var na­ken och hem­lös, an­sågs va­ra ett mi­ra­kel. Han dog pre­cis in­nan ka­te­dra­len stod fär­dig, an­ting­en 1552 el­ler 1557, och ut­nämn­des till hel­gon strax där­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.